Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka II
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-401-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z fizyki klasycznej dotyczącą elektromagnetyzmu i optyki oraz wybranych działów fizyki współczesnej OS1A_W08, OS1A_W06, OS1A_W07 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie rozwiązywać proste zadania dotyczące elektromagnetyzmu, optyki geometrycznej i falowej, potrafi wyjaśnić procesy fizyczne leżące u podstaw działania elektrowni słonecznych i jądrowych. OS1A_U07, OS1A_U06, OS1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, potrafi je zinterpretować oraz przeprowadzić analizę błędów. OS1A_U07, OS1A_U06, OS1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny OS1A_K02, OS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z fizyki klasycznej dotyczącą elektromagnetyzmu i optyki oraz wybranych działów fizyki współczesnej + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozwiązywać proste zadania dotyczące elektromagnetyzmu, optyki geometrycznej i falowej, potrafi wyjaśnić procesy fizyczne leżące u podstaw działania elektrowni słonecznych i jądrowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, potrafi je zinterpretować oraz przeprowadzić analizę błędów. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Elektryczność i Magnetyzm:

• Ładunki jako źródła pola elektrostatycznego
• Prawo Coulomba
• Opis wektorowy i skalarny pola elektrostatycznego
• Prawo Gaussa
• Pole magnetyczne
• Rola pola magnetycznego Ziemi
• Prawo Ampera i prawo Biota-Savarta
• Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya
• Równania Maxwella
• Fale elektromagnetyczne

Optyka:
• Odbicie i załamanie światła
• Zasady Fermata i Huygensa
• Zwierciadła i soczewki
• Interferencja i dyfrakcja światła

Fizyka współczesna:
• Promieniowanie cieplne i ciało doskonale czarne
• Efekt fotoelektryczny
• Elementy mechaniki kwantowej
• Model Bohra budowy atomu
• Widma atomowe
• Budowa i własności fizyczne jąder atomowych
• Energia wiązania i wynikające z niej zjawiska
• Prawo rozpadu promieniotwórczego
• Promieniotwórczość alfa, beta, gamma
• Reaktory i elektrownie jądrowe

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Elektromagnetyzm
Rozwiązywanie problemów i zadań z zakresu:
• Prawo Coulomba
• Natężenie pola elektrostatycznego od rozkładu łądunków
• Zastosowania prawa Gaussa
• Prawa Ampera i Biota-Savarta
• Prawo Faradaya

Student:
- zna podstawowe prawa dotyczące pól elektromagnetycznych
- potrafi je zastosować w celu obliczenia natężenia tych pól

2. Optyka
Rozwiązywanie problemów i zadań z zakresu:
• Optyki geometrycznej (zasada Fermata, powstawanie obrazów w soczewkach i zwierciadłach).

Student:
- zna podstawowe zjawiska i prawa dotyczące optyki geometrycznej
- potrafi wykorzystać je m. in. do obliczania (a) współczynnika załamania światła, (b) prędkości rozchodzenia się światła w ośrodkach materialnych, © ogniskowej soczewki

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 163 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych ( C) obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = 0.50 E + 0.30 C + 0.20 L

E – ocena z egzaminu; L – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1 i t. 2, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 3, PWN, Warszawa, 1998
3 Pracownia Fizyczna Wydziału Fizyki AGH, cz. I (SU 1642)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru skutkują brakiem zaliczenia.W celu uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych należy wykonać i zaliczyć 6 ćwiczeń z podanej listy.