Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy nauki o złożach
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-402-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy związane z powstawaniem złóż. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię związaną z tematyką złożową. OS1A_W01 Egzamin
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż surowców w Polsce i na świecie. OS1A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał surowców skalnych, soli I surowców chemicznych, węgli oraz rud wykorzystując poznane metody badawcze. OS1A_W01, OS1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż. OS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy związane z powstawaniem złóż. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię związaną z tematyką złożową. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż surowców w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał surowców skalnych, soli I surowców chemicznych, węgli oraz rud wykorzystując poznane metody badawcze. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Klasyfikacje złóż ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji genetycznej. Magmowe złoża kruszców, złożotwórcze procesy krystalizacji frakcjonalnej, likwacji i sedymentacji magmowej
2. Złoża surowców skalnych pochodzenia magmowego. Procesy złożowe w karbonatytach (Cu, Fe, REE) i kimberlitach (diamenty)
3. Złoża kontaktowo-metasomatyczne w skarnach. Złoża hydrotermalne: źródła wód hydrotermalnych oraz źródła mineralizatorów. Hydrotermalne złoża porfirowe (Mo, Sn) oraz żyłowe (Au i U).
4. Złoża rud Zn-Pb typu MVT w skałach węglanowych. Złoża sedymentacyjno-ekshalacyjne siarczków masywnych związane z wulkanizmem podmorskim w nawiązaniu do ich współczesnych analogów.
5. Złoża wietrzeniowe: pokrywa wietrzeniowa jako środowisko formowania się złóż rezydualnych (Ni, Fe) oraz infiltracyjnych (U)
6. Złoża osadowe, podstawy sedymentogenezy w nawiązaniu do procesów złożotwórczych. Osadowe złoża mechanogeniczne (deluwialne, aluwialne i plażowe) oraz ich ważniejsze surowce (Au, Sn, Fe, diamenty)
7. Osadowe złoża ewaporacyjne i biochemogeniczne: soli, siarki i fosforytów
8. Złoża surowców skalnych pochodzenia osadowego. Złoża kaustobiolitów: torfu, węgli brunatnych i kamiennych – powstawanie złóż, typy zagłębi, przykłady złóż
9. Złoża bituminów: gazu ziemnego (w tym shale gas) i ropy naftowej.

Zajęcia praktyczne:

Student zapoznaje się z minerałami i skałami solnymi, rudami, węglami i surowcami skalnymi uczy się je makroskopowo rozpoznawać. Na zajęciach praktycznych zapoznaje się z budową geologiczną wybranych złóż w Polsce, warunkami eksploatacji i zagrożeniami wodnymi, gazowymi itp.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena zaliczenia wykładów * 0,6 + ocena zaliczenia ćwiczeń * 0,4

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Smirnov V.I. 1986 – Geologia złóż kopalin użytecznych. WG Warszawa
2. Evans A.M. 1993 – Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science
3. Konstantynowicz E. 1984 – Geologia surowców mineralnych t. I-III. UŚ Katowice
4. Warren J. 1999 – Evaporites. Their Evolution and Economics. Blackwell Science Ltd.
5. Kozłowski S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak