Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-405-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Kochman Alicja (kochman@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania OS1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna podstawową terminologię związaną z kartografią OS1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat deformacji tektonicznych OS1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi OS1A_W14, OS1A_W16 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne OS1A_U18, OS1A_U19, OS1A_U16 Egzamin
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych OS1A_U06, OS1A_U01 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, OS1A_U01 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię związaną z kartografią + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat deformacji tektonicznych + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Materiały i metody badań wykorzystywane w kartografii geologicznej i sozologicznej. (1h)
2. Podstawowe odwzorowania kartograficzne (3h)
3. Deformacje warstw skalnych budujących skorupę ziemską i sposoby ich przedstawiania. (4h)
4. Style tektoniczne. (1h)
5. Orogenezy i fazy górotwórcze. (2h)
6. Współczesne ruchy tektoniczne. (2h)
7. Piętra strukturalne i tektoniczne. (2h)
8. Podstawowe zaburzenia tektoniczne: warunki powstania i ich klasyfikacja. (12h)
9. Materiały i metody wykorzystywane w kartografii geologicznej, sozologicznej, itp.(3h)
10. Projektowanie prac w zakresie kartografii geologicznej, wykonawstwo i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. (2h)
11. Problemy prawne związane z kartografia geologiczną (1h)

Ćwiczenia projektowe:

1. Podstawy topografii. (4h)
2. Parametry położenia powierzchni geologicznej, sposób pomiaru i przedstawienia wyników. (2h)
3. Podstawy intersekcji. (4h)
4. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. (2h)
5. Obrazy intersekcyjne struktur geologicznych (fałdy, uskoki, intruzje, nasunięcia). (8h)
6. Analiza map geologicznych (2h)
7. Analiza map geologiczno-gospodarczych, geośrodowiskowych, geosozologicznych (8h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,4 * ocena z kolokwium + 0,1* ocena z projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dadlez R., Jaroszewski W., 1994 – Tektonika
2. Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
3. Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000
4. Instrukcja wykonywania Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak