Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy odnowy środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-407-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów rekultywacji obszarów zdegradowanych różnych typów OS1A_W02, OS1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie sposobów i skali przekształceń systemów rzecznych oraz metod ich renaturyzacji OS1A_W13, OS1A_W21, OS1A_W06 Kolokwium
M_W003 Student rozumie celowość i zna metody przywracania charakteru naturalnego systemom dolin rzecznych OS1A_W13, OS1A_W21 Projekt
M_W004 Student potrafi właściwie ocenić walory naturalne obszaru poeksploatacyjnego oraz wyznaczyć kierunki jego użytkowania OS1A_W21, OS1A_U23, OS1A_W06 Projekt
M_W005 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować OS1A_U12, OS1A_U09, OS1A_U03 Prezentacja
M_W006 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować OS1A_U12, OS1A_U09, OS1A_U03 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Rozumie literaturę z zakresu nauk o środowisku, w języku polskim, czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim i zwięźle pisemnie syntetyzuje uzyskane informacje OS1A_U02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów rekultywacji obszarów zdegradowanych różnych typów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie sposobów i skali przekształceń systemów rzecznych oraz metod ich renaturyzacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie celowość i zna metody przywracania charakteru naturalnego systemom dolin rzecznych - - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi właściwie ocenić walory naturalne obszaru poeksploatacyjnego oraz wyznaczyć kierunki jego użytkowania - - - + - - - - - - -
M_W005 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować - - - + - - - - - - -
M_W006 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie literaturę z zakresu nauk o środowisku, w języku polskim, czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim i zwięźle pisemnie syntetyzuje uzyskane informacje - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Renaturyzacja rzek. (7h)
Naturalne procesy kształtujące koryta rzeczne. Przejawy i formy degradacji koryt rzek górskich i nizinnych. Cele i działania w renaturyzacji rzek. Elementy stosowane w renaturyzacji i podstawy projektowania renaturyzacji koryt małych cieków. Renaturyzacja torfowisk. Metody odtwarzania małej retencji.
Rekultywacja obszarów zdegradowanych. (8h)
Przejawy degradacji gleb. Degradacja gruntów i osadów wodnych. Metody rekultywacji obiektów wielkoobszarowych. Główne kierunki rekultywacji wyrobisk. Rolnicze i leśne zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Tereny zielone jako sposób zagospodarowania terenów zdegradowanych. Jeziora i metody rekultywacji jezior. Remediacja osadów zanieczyszczonych

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie projektu rentauryzacji małego cieku wodnego i jego równiny zalewowej: wykonanie przebiegu strumienia na mapie, oznaczenie elementów renaturyzacji w korycie oraz na równinie zalewowej. lokalizacja obiektu małej retencji. Opis celów i sposobu renaturyzacji; opis zagospodarowania obszaru zlewni, opis. Opis materiałów wykorzystanych w renaturyzacji koryta i materiałów użytych dla konstrukcji obiektów towarzyszących.
Wykonanie projektu zagospodarowania obszaru zdegradowanego jako terenu zielonego: opis koncepcji urządzenia danego obszaru, sposobu przeznaczenia, określenie grupy docelowej odwiedzających, przewidzianych form aktywności, opis działań w terenie, objaśnienie rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych oraz grup drzew i krzewów. Oznaczenie planowanych elementów na mapie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z zaliczenia + 0,25 oceny z projektów + 0,25 ocen z tekstów w czasie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw gleboznawstwa i rekultywacji oraz geomorfologii fluwialnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 Karczewska A. 2008, Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Uniw. Przyr. Wrocław
 ŁukasiewiczA., Łukasiewicz S., 2009, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. UAM
 Żelazo J., Popek Z. 2002 Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW
 Nita J., Myga-Piątek U. 2006, Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegl. Geol. 54, z. 3.
 Mioduszewski W. 2003, Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego, poradnik. IMUZ
 Michalczyk Z. 2000, Renaturyzacja obiektów przyrodniczych, aspekty ekologiczne i gospodarcze. UMCS
 Cooke G.D., Welch E.B., Peterson S.A., Newroth P.R., 1993, Restoration and management of lakes and reservoirs. Lewis Publ.
 Bortone G., Palumbo L., 2007, Sustainable management of sediment resources. Elsevier.
 Gadomska E. i in. 2004, 2005, Podstawy architektury krajobrazu, cz. 1 -3.
 Giziński A. (red.) 2000, Ochrona i rekultywacja jezior. Pol. Klub Ekol.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ciszewski D., Dubicki A. 2008. Reżim hydrologiczny i współczesne przemiany koryta i równiny zalewowej Odry. W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IG UJ, IG i PZ PAN, Kraków, 371-383.
Wyżga B., Ciszewski D. 2010. Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal-polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology, 117, 272-286.
Ciszewski D. Czajka A., 2015, Human induced sedimentation patterns of a channelized lowland river. Earth Surf. Proc. Landf. 40, 783-795.

Informacje dodatkowe:

Brak