Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia i zarządzanie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-408-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności OS1A_W22, OS1A_W19 Kolokwium
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami OS1A_W22, OS1A_U19, OS1A_W19 Kolokwium,
Projekt
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych OS1A_W22, OS1A_W19 Kolokwium
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych OS1A_W22, OS1A_W19 Kolokwium
M_W005 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. OS1A_W23, OS1A_W19 Kolokwium,
Projekt
M_W006 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa OS1A_W23, OS1A_W22, OS1A_U19, OS1A_W19 Kolokwium,
Studium przypadków
M_W007 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu OS1A_W23, OS1A_W19 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + + - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami + + - - - - - - - - -
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + + - - - - - - - - -
M_W005 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. + + - - - - - - - - -
M_W006 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W007 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.
2. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje.
3. Rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania.
4. Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
5. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne. Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania koniunktury.
6. Pieniądz i jego funkcje. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.
7. Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.
8. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.
9. Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce.
10. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
11. Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania.
12. Funkcje zarządzania. Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu.
13. Zasady budowania struktur organizacyjnych
14. Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
2. Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
3. Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla weksla.
4. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
5. Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
6. Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
7. Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
8. Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
9. Rodzaje i typy organizacji
10. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
11. Funkcje i role kierownika w organizacji
12. Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
13. Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
14. Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z kolokwium (70%) i oceny projektu (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
5. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
2. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
4. CODOGNI M., DUDA J., KUSA R., TECZKE M., WĄCHOL J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
5. Codogni M, Duda J, Kudełko K, Kusa R, Teczke M, Wacławik Ł, Wąchol J.,Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013

Informacje dodatkowe:

brak