Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-411-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania OS1A_W02, OS1A_W11 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne OS1A_U13 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne OS1A_U20 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych na środowisko i rozumie potrzebę ograniczania ich oddziaływania na środowisko naturalne OS1A_K09 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania - - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych na środowisko i rozumie potrzebę ograniczania ich oddziaływania na środowisko naturalne - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki konwencjonalnej
Podstawy energetyki opartej o OZE

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak