Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-412-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania OS1A_W02, OS1A_W01 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać OS1A_U01, OS1A_U04, OS1A_U16, OS1A_U06 Projekt,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych OS1A_U01, OS1A_U04, OS1A_U06 Projekt
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej OS1A_U11, OS1A_U04, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U16, OS1A_U18 Projekt,
Sprawozdanie
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności OS1A_U22, OS1A_U11, OS1A_U09, OS1A_U16, OS1A_U21, OS1A_U18 Projekt,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 56 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena projektu + 0,2 * ocena pracy w terenie + 0,2* ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uczęszczanie na zajęcia z przedmiotu Kartografia
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
2. Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000
3. Instrukcja wykonywania Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak