Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-503-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu OS1A_W24, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi OS1A_U11, OS1A_U09, OS1A_U18, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami OS1A_U22, OS1A_U11, OS1A_U20, OS1A_U04, OS1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych OS1A_K05, OS1A_K01 Wykonanie projektu
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje OS1A_K09 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - + - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Odpady – miejsca powstawania, klasyfikacja.
Podstawowa charakterystyka jakościowa i ilościowa oraz metody postępowania z odpadami komunalnymi.
Odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego – ogólna charakterystyka i zagospodarowanie.
Wybrane zagadnienie dotyczące zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych oraz ich charakterystyka.
Podstawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów.
Racjonalna gospodarka odpadami.
Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami.

Ćwiczenia audytoryjne:

Dyskusja nt zagadnień omawianych w trakcie wykładu i związanych z opracowywanymi projektami

Ćwiczenia projektowe:

Określenie podstawowych wskaźników dotyczących wytwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wymywalność składników z odpadów na podstawie testu wymywania. Przygotowanie podstawowej charakterystyki odpadów. Skład mineralogiczny odpadów na podstawie składu chemicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 12 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kalkulator lub inny przyrząd do obliczeń inżynierskich, wiadomości z chemii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak