Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań geofizycznych w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-504-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce. OS1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych OS1A_W06, OS1A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce OS1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych OS1A_K07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie zastosować podstawowe algorytmy i techniki informatyczne do interpretacji danych geofizycznych OS1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student umie przygotować sprawozdanie wyników interpretacji badań geofizycznych OS1A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych OS1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce + - - - - - - - - - -
M_W004 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zastosować podstawowe algorytmy i techniki informatyczne do interpretacji danych geofizycznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie przygotować sprawozdanie wyników interpretacji badań geofizycznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Antropopresja na środowisko przyrodnicze, w szczególności geologiczne i hydrogeologiczne. Zmiany parametrów naturalnego ośrodka geologicznego towarzyszące antropopresji (cechy ośrodka przekształconego/skażonego, zmiany pół geofizycznych, parametrów fizycznych ośrodka, jego struktury i właściwości). Modele zaburzeń środowiska – anomalie geofizyczne (pojęcie anomalii, anomalie względne i bezwzględne, modelowanie anomalii) w odniesieniu do antropopresji. Problemy badawcze w ochronie środowiska geologicznego, zmienność cech środowiska i metody geofizyczne stosowane do badania – omówienie w układzie: zjawisko – istotne parametry ośrodka – stosowane metody badawcze. Planowanie/projektowanie, organizacja, wykonywanie badań geofizycznych w problematyce ochrony środowiska. Analiza i podstawowa interpretacja danych pomiarowych. Zagadnienie wieloznaczności (zadanie proste i odwrotne) – uwzględnianie danych nie-geofizycznych – interpretacja kontekstowa. Metody badawcze w geofizyce środowiska: metoda elektrooporowa (profilowania, sondowania, tomografia, geoelektryczne badania penetracyjne); metody elektromagnetyczne (w domenie czasu i w domenie częstotliwości); georadar; grawimetria, magnetometria, geotermika, radiometria i inne metody. Dla każdej z metod: podstawy fizyczne, badane właściwości ośrodka, technika pomiarowa, zakres stosowalności.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie projektu na temat wybrany spośród przedstawionych poniżej:

  • Ocena i kontrola stanu środowiska hydrogeologicznego w otoczeniu ognisk skażeń chemicznych
  • Badanie i ochrona powierzchni obszarów po-górniczych – pustki podziemne
  • Badanie zmian strukturalnych w ośrodku geologicznym
  • Wstrząsy i drgania szkodliwe
  • Zagadnienia geotechniczne i geomorfologiczne,
  • Lokalizacja infrastruktury podziemnej
  • Badanie podłoża budowlanego
  • Badanie wieloletniej zmarzliny – zmiany klimatyczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena średnia ważona: z egzaminu/testu z wykładu oraz z zaliczenia ćwiczeń i projektów; w ostatecznej ocenie ćwiczeń uwzględniana jest terminowość oddawania projektów/raportów i aktywność na zajęciach; wszystkie oceny składające się na ocenę końcową powinny być pozytywne; waga egzaminu/testu 60%

Uwaga!
W przypadku poprawiania projektów, kolokwiów itp. wszystkie oceny składają się na obliczenie średniej z danego zagadnienia. Należy starać się o zaliczenie projektu, testu, kolokwium… w pierwszym terminie.
Przy opracowaniu projektu, we wszystkich przypadkach korzystania z książek, publikacji, internetu należy KONIECZNIE podawać źródło informacji. Brak takiej informacji spowoduje potraktowanie “podejrzanego” fragmentu jako plagiatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw fizyki, podstaw metod geofizycznych, problematyki ochrony środowiska, podstaw geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska dla potrzeb samorządności lokalnej. Konferencja Dębe 2001 Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Geofizyki AGH

Vogelsang D., Environmental Geophysics, A Practical Guide. Springer – Verlag, 1995

Ward Stanley (editor) Geotechnical and Environmental Geophysics. VolumeII; Environmental and Groundwater. SEG Oklahoma, 1990

Fajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Kraków 2007

Grabowska T. Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. Kraków 2012. Wydawnictwa AGH

Czasopisma: Near Surface Geophysics; First Break;- European Association of Geoscientists & Engineers Geophysics; Geophysical Prospecting

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mościcki W.J., Antoniuk J. 2002 – Zastosowanie metod geoelektrycznych w badaniach związanych z ochroną środowiska geologicznego.W: „Badania geofizyczne środowiska geologiczne go”. Application of geoelectric methods into studying of geological environment influenced by human activity.
Publs. Inst. Geophys., Pol. Acad. Sc., Monographic volume M-27 (352) Geophysical Research of Geological Environment, ed. J. Jarzyna, pp 179-193. ISBN-83-88765-24-8, ISSN-0138-015X

Sechman H., Mościcki J. W., Dzieniewicz M. 2013. Pollution of near-surface zone in the vicinity of gas wells. Geoderma, 197-198, 193-204.

Mościcki W.J. 2009 – Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia paleontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol 79, no3. p.333-342, ISSN 0208-9068

Mościcki W.J., Kędzia S. 2001 – Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains, Poland. Norsk.Geograf.Tids. Vol55, pp. 235-240, Oslo, ISSN 0029-1951

Mościcki W.J., Bania G., Ćwiklik M. , Borecka A. 2014 DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland). Studia Geotechnica et Mechanica , Vol. XXXVI, No.1, 2014, pp. 63-70, DOI:10.2478/seg,-2014-0008

Mościcki W.J 2010 – Uwagi o stosowaniu geofizycznych metod geoelektrycznych w badaniach nieciągłej, wieloletniej zmarzliny górskiej. Remarks on application of geophysical geoelectric methods in mountain discontinuous permafrost studies.
Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. “Przyroda Tatrzańskiego Parku
Narodowego a Człowiek”, Tom I Nauki o Ziemi, s. 103-110
Zakopane, 14-16 października 2010, ISBN 978-83-61788-35-5

Mościcki W.J 2011 – The use of the DC Resistivity Sounding in High Mountain Areas – Example from Periglacial Zone of the Sucha Woda Valley (Tatra Mts., Poland),
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, XLV, 2011,p.107-120, ISSN 0081-6434

Mościcki J., 1998 – Geoelektryczne badania penetracyjne – rozpoznawanie budowy i właściwości ośrodka geologicznego. Penetrometer-Based Geoelectrical investigations – a tool for sub-surface geology research. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Geologia, Tom 24, Zeszyt 2, s.137-149

Mościcki W.J., 2002 – Natura czasowych zmian oporności elektrycznej przypowierzchniowych utworów geologicznych w warunkach występowania szkód wywołanych podziemną eksploatacją górniczą. W: „Badania geofizyczne środowiska geologicznego”. The nature of time-dependent changes of apparent resistivity in near-surface rocks influenced by underground mining. Publs. Inst. Geophys., Pol. Acad. Sc.,
Monographic volume M-27 (352), Geophysical Research of Geological Environment,
ed. J. Jarzyna, pp 155-165.ISBN-83-88765-24-8, ISSN-0138-015X

Mościcki W.J., Antoniuk J., 2006 – Badania geoelektryczne na przedpolu osuwiska w kopalni diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic. Geoelectric research on the foreland of the landslide in „Niedzwiedzia Gora” diabase quarry near Krzeszowice, south Poland. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Geologia 2006, Tom 32, zeszyt 4, 389-404, ISSN 0138-0974

Informacje dodatkowe:

UWAGA!
Proszę nie korzystać z następującej publikacji:

Bogdan Żogała “Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi”
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013

Publikacja ta zawiera szereg błędów, nieścisłości i nie jest wiarygodnym źródłem informacji o metodach geoelektrycznych.
Proszę z ostrożnością i rozwagą korzystać ze źródeł internetowych. W razie wątpliwości służę radą.