Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenia i ochrona środowiska wodnego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-505-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie antropogenicznych oraz naturalnych zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych i powierzchniowych, a także podstawowych zasad oraz sposobów ochrony wód

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych OS1A_W02 Kolokwium
M_W002 zna podstawowe aspekty prawne ochrony środowiska wodnego; ma ogólną wiedzę o zasadach, narzędziach i instrumentach związanych z ochroną wód przed degradacją ich jakości oraz ograniczeniem zasobów; ma wiedzę o planowaniu gospodarowania wodą w zlewni w aspekcie ochrony wód. OS1A_W06 Kolokwium
M_W003 Ma podstawowa wiedzę o naturalnej podatności płytkich wód podziemnych będących w bezpośrednim kontakcie z ekosystemami lądowymi, na zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu, a także o mapach wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie OS1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zanalizować podstawowe zagrożenia środowiska wodnego oraz w sposób uproszczony zaplanować metody i sposoby jego ochrony OS1A_U18 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi opracować uproszczony plan ochrony środowiska wodnego w zlewni na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł OS1A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację dotyczącą wyników wykonanego opracowania OS1A_U12 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K09 Sprawozdanie
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Prezentacja,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe aspekty prawne ochrony środowiska wodnego; ma ogólną wiedzę o zasadach, narzędziach i instrumentach związanych z ochroną wód przed degradacją ich jakości oraz ograniczeniem zasobów; ma wiedzę o planowaniu gospodarowania wodą w zlewni w aspekcie ochrony wód. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawowa wiedzę o naturalnej podatności płytkich wód podziemnych będących w bezpośrednim kontakcie z ekosystemami lądowymi, na zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu, a także o mapach wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zanalizować podstawowe zagrożenia środowiska wodnego oraz w sposób uproszczony zaplanować metody i sposoby jego ochrony - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować uproszczony plan ochrony środowiska wodnego w zlewni na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację dotyczącą wyników wykonanego opracowania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Standardy jakości wód podziemnych i powierzchniowych; wody niezanieczyszczone a zanieczyszczone.
Podstawowe grupy substancji zanieczyszczających wody podziemne i powierzchniowe; ogólne wskaźniki zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych.
Podstawowe zagrożenia antropogeniczne (rolnictwo, zaludnienie) i geogeniczne (skutki zmian klimatu – susza hydrologiczna) ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych.
Podstawowe zagrożenia antropogeniczne (rolnictwo, zaludnienie) jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych.
Ogniska zanieczyszczeń wód – punktowe, pasmowe, rozproszone (wielkopowierzchniowe).
Relacje wzajemne między wodą a energią (pojęcie water-energy nexus_), wodą-energią-ilością żywności (_water-energy-food nexus), wodą-energią-klimatem-ilością żywności, w aspekcie regionalnym i globalnym.
Głębokość trwałych skutków antropopresji w środowisku wodnym (pojęcie footprint).
Ochrona jakości wód podziemnych i powierzchniowych przed potencjalnym przeeksploatowaniem zasobów i zanieczyszczeniem.
Strategia gospodarowania wodą w zlewni, w celu ochrony jakości i ilości wód; wykorzystanie modelu DPSIR w gospodarce wodnej.
Plan gospodarowania wodą w zlewni – podstawowy instrument nowoczesnej gospodarki wodnej ukierunkowanej na ochronę wód.
Naturalna podatność płytkich wód podziemnych będących w bezpośrednim kontakcie z ekosystemami lądowymi, na zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu.
Rola czasu migracji zanieczyszczeń konserwatywnych przez strefę aeracji w zagrożeniu wód podziemnych.
Kartograficzne przedstawienie naturalnej podatności na zanieczyszczenie płytkich wód podziemnych.

Ćwiczenia projektowe:

Zapoznanie się z ogólnie dostępnymi (głównie w Internecie) danymi i materiałami źródłowymi dotyczącymi zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni wybranej rzeki. Weryfikacja i analiza zebranych danych i materiałów źródłowych. Opracowanie (w grupie 2-3 os.) na podstawie zebranych materiałów uproszczonego planu ochrony środowiska wodnego w zlewni.
Przygotowanie i przedstawienie krótkiej prezentacji dotyczącej opracowanego planu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia z oceny kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów (50%) i oceny z zaliczenia ćwiczeń (50%).
Ocena zaliczenia z ćwiczeń jest średnią z ocen z pracy pisemnej – _Plan gospodarki wodnej _(60%) i z prezentacji (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Chełmicki W., 2002 – Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej: www.kzgw.gov.pl/pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115/1229 z późn. zmian.)
- Materiały informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW): www.kzgw.gov.pl
- Witczak S. (red), 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie w skali 1:500000. http://www.mos.gov.pl/kategoria/4673_mapa_wrazliwosci_wod_podziemnych_na_zanieczyszczenie_1_500_000/
- Duda R., Witczak S., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie, 1:500 000. Metodyka i objaśnienia tekstowe. Ministerstwo Środowiska, Wyd. AGH, Kraków
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/b7f1174d6bef6387d9bbb9509a82259d.pdf
- Foster S., Hirata R., Gomes D., D’Elia M., Paris M., 2002 – Groundwater Quality Protection: A guide for water utilities, municipal authorities and environment agencies. GWMATE, The World Bank, Washington, D.C., 103 p., www.worldbank.org
- Morris BL, Lawrence ARL, Chilton PJC, Adams B, Calow RC and Klinck BA, 2003 – Groundwater and its Susceptibility to Degradation: A Global Assessment of the Problem and Options for Management. Early Warning and Assessment Report Series, RS. 03-3. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya., 126 p., www.unep.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda R., Zdechlik R., Paszkiewicz M., 2005 – Ocena antropogenicznych oddziaływań na stan jakości wód podziemnych i ich skutków w kontekście RDW – przykład zlewni Raby. [w:] Współczesne problemy hydrogeologii Tom XII [red.] A. Sadurski, A. Krawiec, p.181-188, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ISBN 83-231-1859-0
2. Witczak S., Duda R., Żurek A., 2007 – The Polish concept of groundwater vulnerability mapping [w:] Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping [eds.] A.J. Witkowski, A. Kowalczyk & J. Vrba, International Association of Hydrogeologists Selected Papers on Hydrogeology Series, 11:45-59, Taylor & Francis, ISBN 13: 978-0-415-44561-0
3. Duda R., 2014 – The influence of drainage wells barrier on reducing the amount of major contaminants migrating from a very large mine tailings disposal site. Archives of Environmental Protection, 40(4):87–99. DOI: 10.2478/aep-2014-0041
4. Duda R., Witczak S., 2003 – Modeling of the transport of contaminants from the Żelazny Most flotation tailings dam. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 19(4): 69-88
5. Duda R., Paszkiewicz M., Stach-Kalarus M., Szczepańska J., Szczepański A., Witczak S., Zdechlik R., 2006 – Wody podziemne i ich współdziałanie z wodami powierzchniowymi. [w:] Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych [red.] E. Nachlik, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Ser. Inżynieria Środowiska, Monografia nr 340, p.108-166
6. Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych, z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 154 p. ISBN 978-83-88927-29-4

Informacje dodatkowe:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach – nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.
Zasada zaliczenia przedmiotu:
- uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i z kolokwium zaliczeniowego,
- zaliczenie ćwiczeń: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń są ostatnie zajęcia w danym semestrze,
- kolokwium zaliczeniowe – termin podstawowy; w przypadku uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; oceny pozytywnej nie poprawia się.