Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań fazowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-506-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Matusik Jakub (jmatusik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych, mikroskopii elektronowej i metod spektroskopowych OS1A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna ogólny schemat budowy aparatury służącej do wykonywania analiz fazowych OS1A_W09 Kolokwium
M_W003 Potrafi ocenić przydatność metod analizy fazowej do badań różnych substancji naturalnych i syntetycznych obecnych w środowisku OS1A_W13, OS1A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna ogólne zasady poboru, przechowywania i przygotowania próbek do badań fazowych oraz wybrane szczegóły preparatyki właściwe dla poszczególnych metod OS1A_W13, OS1A_W21, OS1A_W09, OS1A_U06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyciągać wnioski o strukturze i składzie fazowym naturalnych i syntetycznych materiałów o budowie krystalicznej na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego OS1A_U22, OS1A_W21, OS1A_U06 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych, termicznych i spektroskopowych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym OS1A_U01, OS1A_U16, OS1A_W01, OS1A_U17, OS1A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego OS1A_U15, OS1A_U05, OS1A_U09, OS1A_W12, OS1A_U16, OS1A_U17 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS1A_K09 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych, mikroskopii elektronowej i metod spektroskopowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólny schemat budowy aparatury służącej do wykonywania analiz fazowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi ocenić przydatność metod analizy fazowej do badań różnych substancji naturalnych i syntetycznych obecnych w środowisku + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna ogólne zasady poboru, przechowywania i przygotowania próbek do badań fazowych oraz wybrane szczegóły preparatyki właściwe dla poszczególnych metod + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyciągać wnioski o strukturze i składzie fazowym naturalnych i syntetycznych materiałów o budowie krystalicznej na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych, termicznych i spektroskopowych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Metody poboru i przygotowanie próbek materiałów stałych do badań – metody rozdzielania i koncentracji.
Metody mikroskopowe (mikroskopia optyczna): ilościowa analiza mikroskopowa; specjalne metody mikroskopowe (mikroskopia w podczerwieni, fluorescencyjna, kontrastu fazowego i in.).
Rentgenograficzna analiza fazowa: podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej; metoda DSH; identyfikacja wybranych minerałów i mieszanin minerałów; przykłady zastosowań.
Metody termiczne: podstawy, aparatura, zasady pomiaru i interpretacji termogramów, przykłady zastosowań.
Mikroskopia elektronowa: podstawy teoretyczne metody; TEM i SEM; preparatyka; zasady interpretacji obrazów; dyfrakcja elektronowa.
Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarze: budowa i zasada działania mikrosondy elektronowej; EDS i WDS; zastosowania.
Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni związków organicznych i nieorganicznych: otrzymywanie widma absorpcyjnego i jego interpretacja. Transmisyjne i odbiciowe techniki pomiarowe. Możliwości, zalety i wady metody.

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 134 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5*średnia ocena ze sprawozdań + 0,5*średnia ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw mineralogii, fizyki i chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Bolewski, W. Żabiński (red.), 1988, Metody badań minerałów i skał.
A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński, 1990. Mineralogia ogólna.
H. Kościówko, R. Wyrwicki (red.), 1996, Metodyka badań kopalin ilastych
A. Gaweł, M. Muszyński, 1992, Tablice do identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną5. D.G. Schultze, 1974, Termiczna analiza różnicowa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak