Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Walidacja metod analitycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-510-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zaprojektowanie walidacji metod analitycznych. Wykonanie walidacji wybranych metod analitycznych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów. OS1A_U08, OS1A_W09 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie zarządzania jakością w badaniach laboratoryjnych. OS1A_W18 Kolokwium
M_W003 Zna oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym. OS1A_W15 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić przydatność standardowych metod analitycznych do stosowania w inżynierii i monitoringu środowiska, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i aparaturę analityczną. OS1A_U01, OS1A_W10, OS1A_W11 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zaprojektować walidację metod analitycznych oraz umie ją wykonać. OS1A_U16 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi opracować projekt, sprawozdanie, raport ze zrealizowanego zadania. Do wykonania ilustracji graficznych i tabelarycznych oraz statystycznej analizy danych umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. OS1A_U05, OS1A_W12 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniej metody ma wpływ na właściwą ocenę stanu środowiska naturalnego oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. OS1A_K05, OS1A_K01, OS1A_K09, OS1A_K06 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie zarządzania jakością w badaniach laboratoryjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić przydatność standardowych metod analitycznych do stosowania w inżynierii i monitoringu środowiska, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i aparaturę analityczną. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować walidację metod analitycznych oraz umie ją wykonać. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować projekt, sprawozdanie, raport ze zrealizowanego zadania. Do wykonania ilustracji graficznych i tabelarycznych oraz statystycznej analizy danych umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniej metody ma wpływ na właściwą ocenę stanu środowiska naturalnego oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie walidacji, definicje. Rodzaje metod podlegających walidacji. Omówienie wybranych metod analitycznych (miareczkowych i instrumentalnych). Opis parametrów walidacyjnych (liniowość, specyficzność, selektywność , dokładność, precyzja, odtwarzalność, odporność, granica oznaczalności, granica wykrywalności, stabilność roztworów). Przedstawienie walidacji metody analitycznej na wybranym przykładzie. Interpretacja wyników pomiarowych. Rodzaje błędów. Obliczenia statystyczne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym. Poznanie i wykonanie analiz wybranymi metodami analitycznymi. Zaprojektowanie walidacji metod analitycznych. Wykonanie walidacji wybranych metod analitycznych.Napisanie protokołu i raportu z wykonywanych walidacji metod analitycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z kolokwium z ćwiczeń (33,33%), sprawozdań z wykonanych ćwiczeń (33,33%) oraz kolokwium z wykładów (33,33%). Wszystkie kolokwia i raporty muszą być przy tym zaliczone na ocenę przynajmniej dostateczną.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i analitycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Thompson, R. Wood. Harmonized Guidelines for Inter Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories. 1995.
The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 1998.
Andrzej Persona. Chemia analityczna dla studentów kierunku ochrona środowiska: Wybrane zagadnienia z analizy ilościowej. 1995.
Kabata Pendias A., Szteke B., 1996: Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska naturalnego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczenia: 3.

“Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Ochrona Środowiska.”