Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumentalne metody analityczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-512-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia przygotowują w sposób teoretyczny i praktyczny do pracy z wykorzystaniem analitycznych metod instrumentalnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie analizy składu chemicznego ciała stałego i cieczy OS1A_W22, OS1A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Student ma wiedzę na temat ograniczenia i specyfiki współdziałania cząstek i promieniowania elektromagnetycznego z materią OS1A_W02, OS1A_W11 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 Student ma wiedzę na temat przygotowania próbek do analizy próbek w postaci roztworów oraz przygotowania próbek do analizy fizycznej i chemicznej ciała stałego OS1A_W13, OS1A_W11 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W004 Student ma wiedzę na temat konieczności stosowania metod komplementarnych w analizie próbek środowiskowych OS1A_W13, OS1A_W11 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W005 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych próbek, a także metody szacowania błędów pomiarów OS1A_W09 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o środowisku, wykonuje w laboratorium proste pomiary oraz interpretuje wyniki analiz OS1A_U08, OS1A_U01, OS1A_U16, OS1A_U06 Sprawozdanie
M_U002 Student rozumie literaturę z zakresu instrumentalnych metod analitycznych, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS1A_U09, OS1A_U02, OS1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS1A_K02, OS1A_K01 Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS1A_K05 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie analizy składu chemicznego ciała stałego i cieczy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat ograniczenia i specyfiki współdziałania cząstek i promieniowania elektromagnetycznego z materią + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat przygotowania próbek do analizy próbek w postaci roztworów oraz przygotowania próbek do analizy fizycznej i chemicznej ciała stałego + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat konieczności stosowania metod komplementarnych w analizie próbek środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W005 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych próbek, a także metody szacowania błędów pomiarów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o środowisku, wykonuje w laboratorium proste pomiary oraz interpretuje wyniki analiz - - + - - - - - - - -
M_U002 Student rozumie literaturę z zakresu instrumentalnych metod analitycznych, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady:
1. Przedstawienie warunków zaliczenia przedmiotu oraz zakresu kursu.
2. Podstawowe pojęcia tj.: analiza chemiczna i analiza instrumentalna, przedmiot i zadania analityki, zakresy analizy, etapy procesu analitycznego
3. Praktyczne wykorzystanie analitycznych metod instrumentalnych
4. Parametry procesu analitycznego i błędy analizy
5. Pojęcia tła geochemicznego i anomalii geochemicznej
6. Metody stosowane podczas badań terenowych
7. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy instrumentalnej
8. Podział metod instrumentalnych
9. Omówienie poszczególnych metod analizy instrumentalnej

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Zapoznanie się z przepisami BHP oraz przepisami porządkowymi obowiązującymi w pracowni laboratoryjnej
2. Zapoznanie się z poszczególnymi metodami analiz instrumentalnych tj.: metody potencjometryczne, wagowe, mikrosonda elektronowa, SEM, TEM, spektroskopia Ramana, XRF, XRD, AAS, ICP-MS, chromatografia jonowa itp.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z wykładu+ 0,4 * ocena z ćwiczeń
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnych sprawozdań z poszczególnych poznanych podczas zajęć metod. Każde sprawozdanie powinno być oddane najpóźniej tydzień po zajęciach, na których opisywana metoda była poznawana.
Zaliczenie wykładu – egzamin pisemny (3 terminy)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii i matematyki oraz fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bojarski, Z. (1971) Mikroanalizator rentgenowski. Wydawnictwo Śląsk.
Dojlido J, Zerbe J. (1997) Instrumentalne metody badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
Hulanicki A.(2001) Współczesna chemia analityczna. PWN Warszawa.
Kęcki Z. (1992) Podstawy spektroskopii w podczerwieni. PWN, Warszawa
Kozubowski, J. (1975) Metody transmisyjnej mikroskopii Elektronowej. Wydawnictwo Śląsk.
Kucha, H., Wouters, R., Arkens, O. (1989) Determination of sulfur and iron valence by microprobe. Scanning Microscopy, 3, no 1, 89-97.
Minczewski J., Marczenko Z. (2001) Chemia analityczna. Tom 3. Analiza instrumentalna. PWN, Warszawa
Namieśnik J., Jamrózgiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L. (2000) Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy WN-T Warszawa
Reed, S.J.B. (1996) Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. Caambrodge University Press.
Szczepaniak W. (2002) Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa.
Szyszko E. (1982) Instrumentalne metody analityczne. PZWL, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aleksnder-Kwaterczak U., Ciszewski D., 2012: Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: Functioning of a diffuse pollution source. Environmental Earth Sciences, 65 (4), 1179-1189.

Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J., 2009: Changes of selected micropollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland). Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2), 51-55

Aleksander-Kwaterczak U., Mazurek M., Wardas M., 2009: The use of physicochemical and biological quality elements for the determination of aquatic environment quality as shown by the example of watercourses in the surroundings of the Żelazny Most flotation tailings pond. Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2), 56-63.

Kierczak J., Neel C., Aleksander-Kwaterczak U., Helios-Rybicka E., Bril H., Puziewicz J., 2008: Solid speciation and mobility of potentially toxic elements from natural and contaminated soils: a combined approach. Chemosphere, 73, 776-784.

Informacje dodatkowe:

Brak