Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydrogeologia regionalna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-513-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce. OS1A_W11, OS1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej wg regionalizacji Kleczkowskiego. OS1A_W11, OS1A_W01 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. OS1A_W21, OS1A_W22 Kolokwium
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych. OS1A_W16, OS1A_W21, OS1A_W22 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu w planie i przekroju. OS1A_U22, OS1A_U01, OS1A_U17 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych. OS1A_U22, OS1A_U01, OS1A_U18 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej. OS1A_U22, OS1A_U01, OS1A_U05 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS1A_K09 Sprawozdanie
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych. OS1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej wg regionalizacji Kleczkowskiego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu w planie i przekroju. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zasady przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych, kartograficzne odwzorowanie dynamiki wód – siatka hydrodynamiczna w planie i przekroju; systemy przepływu – lokalny, pośredni, regionalny. Zlewniowe systemy krążenia wód. Konceptualne modele przepływu
Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej, GZWP, UPWP, JCWPd, regionalizacje hydrogeologiczne Polski. Mapa GZWP
Prowincja hydrogeologiczna nizinna; Pasma zbiorników czwartorzędowych; Subniecki; Subzbiorniki.
Prowincja hydrogeologiczna wyżynna: Masyw Karpacki; Masyw Sudecki, Masyw Świętokrzyski, Masyw Kujawski, Niecki kredowe, Monoklina krakowsko – śląska;
Zasady sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. Warunki uzyskiwania i sposoby opracowania danych archiwalnych. Bazy danych hydrogeologicznych. Bank HYDRO.
Treść seryjnych map hydrogeologicznych – MHP 1:200000; MhP 1:5000.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium pisemnego z treści wykładów (50%), ocena z zaliczenia ćwiczeń (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pazdro, Kozerski, 1990 – Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geol.
Kleczkowski (red.) 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (GZWP) wymagających szczególnej ochrony. IHiGI AGH Kraków
Paczyński, Sadurski (red.) 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. PIG Warszawa
Stachy (red.) 1987 – Atlas hydrologiczny IMGW Warszawa
Paczyński B. 1993-1995 – Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000.Wyd.Geol.
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000
Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A., (red.) 2002 – Słownik hydrogeologiczny. Wyd.PIG

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. ŻUREK A., WITCZAK S., KANIA J., DULIŃSKI M., RÓŻAŃSKI K., WACHNIEW P., Mizera J., 2013 – Problemy z jednoznaczną oceną stanu ilościowego i chemicznego w szczelinowo-krasowym zbiorniku wód podziemnych o znacznej miąższości. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. 87 nr 3, s. 139–144
2. Zmarła A., ŻUREK A., 2013 – Warunki współwystępowania wód zwykłych i mineralnych w zlewni Szczawicznego Potoku koło Krynicy (Beskid Sądecki). Biuletyn Państwowego Instytutu Geol; nr 456. Hydrogeologia, s. 671–677.
3. WITCZAK S. (red), 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1 : 500 000, Robert DUDA, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
4. WITCZAK S., KANIA J., ŻUREK A., DULIŃSKI M., RÓŻAŃSKI K., WACHNIEW P., 2013 – Gospodarowanie wodami podziemnymi w Polsce a kierunki zmian w dyrektywach UE w świetle realizacji europejskiego projektu GENESIS. Gospodarka Wodna, R. 73 nr 3, s. 96–102.
5. WITCZAK S., DUDA R., ŻUREK A., 2006 – Obszary ochronne zbiorników wód podziemnych w kontekście RDW. W: Materiały na XVI sympozjum naukowo-techniczne pt. Problemy związane z wprowadzaniem ramowej dyrektywy wodnej : Częstochowa, 25 – 26 kwietnia 2006 r. / red. Elżbieta Kowalczyk Częstochowa : PZITS, s. 72–78.
6. WITCZAK S., DUDA R., ŻUREK A., SZKLARCZYK T., 2003 – Odwzorowanie warunków przepływu w różnych typach ośrodków hydrogeologicznych .W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. s. 481–489.

Informacje dodatkowe:

Brak