Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gruntoznawstwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-514-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Właściwe rozpoznanie podłoża jednym z warunków racjonalnego projektowania budowli. Treść modułu – praktyczne zaznajomienie się z problematyką badań i zachowaniem się gruntów w różnych warunkach pracy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów OS1A_W01 Egzamin
M_W002 Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów OS1A_W11 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W003 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów OS1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W004 Ma podstawową wiedzę na temat składu fazowego gruntu OS1A_W11 Egzamin
M_W005 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu OS1A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów OS1A_W21, OS1A_W15 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie OS1A_U03, OS1A_U02 Egzamin,
Sprawozdanie
M_U002 posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów OS1A_U06, OS1A_U04 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy OS1A_U22, OS1A_U09, OS1A_U16 Egzamin,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie OS1A_K09 Egzamin
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę na temat składu fazowego gruntu + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie + - + - - - - - - - -
M_U002 posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia.
Rock cycle i pochodzenie gruntów.
Pobieranie próbek, klasa jakości.
Skład fazowy gruntów.
Klasyfikacje gruntów.
Właściwości fizyko-chemiczne gruntów.
Właściwości mechaniczne gruntów.
Faza stała – minerały, skały (minerały ilaste w gruntach spoistych, układ i kontakty między cząstkami ilastymi, wiązania strukturalne w gruntach spoistych, struktura i tekstura gruntów, typy genetyczne i ich mikrostruktury, wpływ mikrostruktur na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).
Faza ciekła – woda w gruncie (stany skupienia, rodzaje wód, stopień związania, wpływ wody na parametry fizyko-mechaniczne). Wody porowe. Współczynnik filtracji.
Zmiany deformacyjne zachodzącym w efekcie współdziałania fazy stałej i ciekłej w gruncie – Wysadzinowość. Osiadanie zapadowe. Skurcz. Ekspansywność i inne
Wymiana jonowa (model genetyczny składu kationów wymiennych w gruntach ilastych, wpływ rodzaju jonu wymiennego na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów – ocena makroskopowa.
Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów – analiza sitowa i areometryczna.
Oznaczanie gęstości gruntów.
Oznaczanie gęstości właściwej oraz parametrów pochodnych – porowatość, wskaźnik porowatości.
Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga.
Oznaczanie wilgotności optymalnej.
Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych.
Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych
Badania edometryczne gruntu.
Oznaczanie osiadania zapadowego.
Oznaczanie pęcznienia gruntów.
Oznaczanie współczynnika filtracji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:
średnia ocen z ćwiczeń laboratoryjnych uwzględniająca wszystkie terminy zaliczeń (60%), średnia ocen z egzaminu uwzględniająca wszystkie terminy (40%)

Obie składowe oceny końcowej muszą być pozytywne aby mogła być ona wystawiona.

Szczegółowy sposób przyznawania i wyliczania poszczególnych ocen przedstawiono w punkcie – informacje dodatkowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Grabowska–Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
2. Cernica J.N.. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics. J. Wiley & Sons Inc., USA
3. Das B. M. 1985 Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT Publishing Company.
4. Lancellota R. 2009. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
5. Macioszczyk A. Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN
5. Mitchell J.K., Soga K. 2005. Fundamentals of soil behavior, J. Wiley & Sons Inc., USA
6. Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.
7. Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), WN PWN, Warszawa.
8. Myślińska E. 2001. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, WN PWN, Warszawa
9. Pazdro Z. Hydrogeologia ogólna
10. Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych 1998. Pod red. Grabowska-Olszewska B., WN PWN , Warszawa
11. Wiłun Z. 2001, 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa.
12. Polskie Normy – PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2, PN-EN ISO 17892-1, …, 6, PN-EN 13286-1, 2
13. Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-7, …, 12
Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rybicki S., Borecka A. Właściwości fizykomechaniczne gruntów zwałowych z nadkładu KWB ,,Turów". Geotechnika i budownictwo specjalne, 2004,XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1,Kraków, Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004,S. 15–24.
2. Kaczmarczyk R., Borecka A., Woźniak H. Wytrzymałość na ścinanie stref kontaktów warstw w górotworze złóż węgla brunatnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo, 2006, z. 28 t. 1 s. 147–154, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006
3. Borecka A., Kaczmarczyk R., Woźniak H., Herzig J. Właściwości fizykomechaniczne wybranych gruntów spoistych ze zboczy wyrobiska KWB ,,Bełchatów”. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. 2006, z. 28 t. 1 s. 39–50. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006
4. Borecka A. Grunt zwałowy – problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznych. Geologos (Poznań), 2007 [nr] 11 s. 123–132.Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007
5. Kaczmarczyk R., Borecka A. Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,2008, t. 34 z. 4 s. 709–719.
6. Woźniak H., Kaczmarczyk R., Borecka A. Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej.
7. Borecka A. , Olek B. Loesses near Kraków in light of geological-engineering research. Studia Geotechnica et Mechanica, 2013, vol. 35 no. 1, s. 41–57.
8. Kaczmarczyk R., Borecka A., Stanisz J., Tchórzewska S. Wskaźniki zmian wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożenia osuwiskowego na obszarze kopalni węgla brunatnego Turów i Bełchatów. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Sympozja i Konferencje, 2016, nr 94, s. 161–172

Informacje dodatkowe:

OBECNOŚĆ: wykład – nieobowiązkowy,
ćwiczenia laboratoryjne – obowiązkowe.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w skutek nieobecności na ćwiczeniach: odrobienia ćwiczeń po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
WYKŁAD:
- egzamin
- AKTYWNOŚĆ (a nie obecność) na wykładzie premiowana, podniesieniem oceny z egzaminu o 1 stopień (dotyczy wyłącznie oceny pozytywnej).
- student ma prawo trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.
Sposób obliczenia oceny z egzaminów: średnia ocen ze wszystkich terminów
PRZYKŁAD:
1. (2,0 + 3,0)/2 = 2,5 – ocena wynikowa 3,0
2. (2,0 + 2,0+ 5,0)/3 = 3,0 – ocena wynikowa 3,0
3. (2,0 + (3,5 + 1,0))/2 = 3,25 – ocena wynikowa 3,5

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
- wykonywanie sprawozdań z każdego zrealizowanego ćwiczenia (brak sprawozdania ocena 2,0)
- ocena odpowiedzi ustnych,
- kolokwium/a (1 lub 2)
Sposób obliczenia oceny z ćwiczeń laboratoryjnych:
- średnia ze wszystkich uzyskanych ocen ze sprawozdań (50%)
- średnia ocen z kolokwium/ów (ze wszystkich terminów) i ocen z odpowiedzi ustnych (50%)
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych w przypadku nie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym (tj. na koniec zajęć w danym semestrze). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

Brak konspektu, brak odzieży ochronnej – brak możliwości uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Ochrona Środowiska