Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Środowiskowe bazy danych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-515-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student definiuje relacyjny model bazy danych, zna zasady tworzenia koncepcyjnego modelu relacyjnej bazy danych OS1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat operacji w relacyjnej bazie danych OS1A_W21 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować znormalizowaną relacyjną bazę danych OS1A_U01, OS1A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi zastosować język SQL do tworzenia prostej bazy danych i do pozyskiwania pożądanych informacji z relacyjnej bazy danych OS1A_U09, OS1A_U03 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia OS1A_K02, OS1A_K01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student definiuje relacyjny model bazy danych, zna zasady tworzenia koncepcyjnego modelu relacyjnej bazy danych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat operacji w relacyjnej bazie danych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować znormalizowaną relacyjną bazę danych + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować język SQL do tworzenia prostej bazy danych i do pozyskiwania pożądanych informacji z relacyjnej bazy danych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład wprowadzający. Składowe systemu bazy danych. Abstrakcyjny trójwarstwowy model systemu (rozproszonego) z bazą danych. Rodzaje baz danych. Wybrane funkcjonalności systemów baz danych. Dostęp do danych. Typy danych. Wybrane funkcjonalności baz danych.
Relacyjne bazy danych. Postulaty relacyjnych baz danych, Zapis formalny modelu relacyjnego. Koncepcja relacyjnej bazy danych. Związki encji. Diagramy związków encji.
Relacyjne bazy danych. Klucze. Zbiory encji słabych. Przekształcanie diagramów związków encji do postaci relacyjnego modelu danych. Anomalie w relacjach. Dekompozycja relacji. Zależności funkcyjne. Zależności funkcyjne wielowartościowe. Normalizacja modelu relacyjnej bazy danych. Postaci normalne: pierwsza (1NF), druga (2NF), trzecia (3NF), postać normalna Boyce-Codda (BCNF). Dekompozycja do postaci BCNF. Inne postaci normalne.
Operacje w relacyjnej bazie danych. Proste działania teoriomnogościowe: suma, różnica, iloczyn. Działania złożone: rzut, projekcja, selekcja, iloczyn kartezjański, iloraz, złączenie teta, złączenie naturalne. Inne złączenia: równozłączenie, Złączenie wewnętrzne (inner join), złączenie zewnętrzne lewostronne (left outer join), złączenie zewnętrzne prawostronne (right outer join), złączenie zewnętrzne pełne (full outer join), autozłączenie (self-join). Złożenia. Logika relacji. Działania algebry relacji w języku logiki.
Język SQL. Składnia SQL. Podstawowe typy danych w języku SQL. Rzutowanie. Operatory. Tworzenie tabel w języku SQL. Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych w tabelach. Tworzenie i usuwanie indeksów.
Język SQL. Zapytanie SELECT. Funkcje agregujące. Grupowanie danych. Złączenia. Działania na zbiorach. Zagnieżdżenia zapytań (podzapytania). Zapytania zagnieżdżone a złączenia. Widoki (perspektywy). Transakcje. Procedury składowane. Wyzwalacze (Triggers).

Zajęcia praktyczne:

Wykonanie projektu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna ze szkoły średniej i gimnazjum oraz zaliczony moduł Techniki informatyczne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ullman, J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, Warszawa 1999
Delobel C., Adiba M.: Relacyjne bazy danych. WNT, Warszawa 1989
Ullman J.D.: Systemy Baz Danych WNT, Warszawa 1988
http://www.postgresql.org/
http://www.mysql.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak