Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody poboru i przygotowania próbek do badań
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-516-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chwastek Marzena (marzena@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie planowania rozmieszczenia punktów poboru próbek gleb i gruntów do badań analitycznych w zależności od pokrycia terenu, jego kształtu i powierzchni OS1A_W13 Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu planowania opróbowania odwiertów, w oparciu o wymogi przepisów narzucających pobór prób z różnych głębokości w zależności od kategorii terenu OS1A_W21, OS1A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sporządzić program badań terenowych - pobierania prób gleb i gruntów w zależności od specyfiki terenu OS1A_U21, OS1A_U23 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student docenia rolę pracy zespołowej w badaniach środowiska oraz widzi konieczność stałego uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej OS1A_K02, OS1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie planowania rozmieszczenia punktów poboru próbek gleb i gruntów do badań analitycznych w zależności od pokrycia terenu, jego kształtu i powierzchni + + + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu planowania opróbowania odwiertów, w oparciu o wymogi przepisów narzucających pobór prób z różnych głębokości w zależności od kategorii terenu + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sporządzić program badań terenowych - pobierania prób gleb i gruntów w zależności od specyfiki terenu - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student docenia rolę pracy zespołowej w badaniach środowiska oraz widzi konieczność stałego uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Metody poboru próbek środowiskowych. Zasady stosowania określonych technik po-bierania próbek danego elementu środowiska – opróbowanie w zależności od celu badania i rodzaju pobieranych materiałów (gazów, cieczy, ciał stałych) – specyfika poboru. Zmienność właściwości pobieranego materiału i jej wpływ na pobór próbek.
Zasady zabezpieczenia pobranych próbek w zależności od celu badania analitycz-nego – przechowywanie i konserwacja (np.utrwalanie próbek wód, opadu atmosferycznego). Zasady zachowania reprezentatywności pobranego materiału – ze szczególnym uwazględnieniem zanieczyszczeń śladowych i możliwych błędów w procedurach analitycznych. Ocena roli wyboru metody poboru próbek środowiskowych w końcowych wynikach badań – reguły statystyczne (zastosowanie metod analitycznych a błędy w założeniach i poborze próbek). Strategia pomiarowa, zasady planowania pomiarów środowiskowych w różnych elementach środowiska
(teren, stanowiska pracy itd)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zasady ustalania programu pomiarów lub poboru prób w terenieŁączenie i wzbogacanie próbek – próbki główne, jednostkowe, laboratoryjne i analityczne, próbki pierwotne i średnie. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych, fazowych, chemicznych i fizykochemicznych np. uśrednianie, pomniejszanie próbek gleb, wód, opadu, materiału roślinnego, wydzielanie frakcji ziarnowych, substancji organicznej, pyłu mineralnego itd.
Sprzęt do poboru różnorodnych próbek środowiskowych – w zależności o celu badań i rodzaju pobieranego materiału. Sprzęt laboratoryjny stosowany w przygotowaniu próbek do badań – zasady i ograniczenia w wyborze urządzeń i stosowanych materiałów, odczynników itd

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia powstaje w oparciu o średnią ważoną ocen z projektów
Ocena z egzaminu powstaje w oparciu o merytoryczną ocenę pracy pisemnej
Ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu, w wyjątkowych wypadkach bardzo wysokiej oceny przygotowanych projektów – może zostac podwyższona maksymalnie o 0,5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia o charakterze terenowo-laboratoryjnym – wymagana jest odzież ochronna (chałat bawełniany) – w terenie strój terenowy, dotarcie na teren badań srodkami komunikacji miejskiej na własny koszt

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały autorów programu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak