Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied mineralogy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-521-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Matusik Jakub (jmatusik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi OS1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu OS1A_W13 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim OS1A_U14 Odpowiedź ustna
M_U002 Umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych OS1A_U03, OS1A_U02 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o Ziemi z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi. OS1A_K09 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o Ziemi z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Minerals and medicine (4h).
Petroarcheology. Mineralogical and geochemical analyses of artifacts (4h).
Mineralogy and geochemistry of ancient paints and paintings (4h).
Mineral synthesis (2h).
Mineral engineering, modification of mineral properties, application of mineral
catalysts in chemical engineering (4h).
Application of mineralogical methods in the industry (2h).
Geomicrobiology and microbially-aided hydrometallurgy (4h).
Application of mineralogical methods in the exploration of polar regions on
Spitsbergen (2h).
Environmental mineralogy (2h).
Aeromineralogy. Stones in the architecture and environmental pollution (2h).

Minerały a medycyna, biomineralogia (4h). Petroarcheologia. Badanie artefaktów
muzealnych metodami mineralogicznymi (4h). Mineralogia i geochemia farb i
pigmentów stosowanych w przeszłości z zdobnictwie (4h). Synteza mineralna (2h).
Inżynieria mineralna i modyfikacja właściwości minerałów naturalnych i
syntetycznych, katalizatory mineralne w inżynierii chemicznej (4h). Zastosowanie
metod mineralogicznych w laboratoriach różnych gałęzi przemysłu (2h).
Geomikrobiologia i bakteryjnie wspomagana hydrometalurgia (4h). Metody
mineralogiczne i geochemiczne w badaniach polarnych na Spitsbergenie (2h).
Mineralogia środowiska (2h). Aeromineralogia. Metody mineralogiczne w ochronie
zabytków (2h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1,0 oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość j.angielskiego
Znajomość podstaw mineralogii
Znajomość podstaw chemii i geochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blicharski M. 1995. Wstęp do Inżynierii Materiałowej, Wyd. AGH, Kraków.
Pawlikowski M., 1995. Sekrety mineralizacji tkanek. Wyd. PAN Kraków
Kurt Konhauser (2007) Introduction to Geomicrobiology.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do
analizy. WNT, Warszawa.
Z. Sarbak, 2005, Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów, Wydawnictwo
Naukowe UAM.
Marszałek M., 1994 – Mineralogiczno-petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej
architektury kamiennej. Ochrona Zabytków 3-4, 281-288
M. Kacperski, 2003 – Nanokompozyty polimerowe cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów
termoplastycznych i krzemianów warstwowych. Polimery, 48, 85-90.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzącego w trakcie semestru.
Przedmiot zaliczany jest w jednym terminie na zakończenie semestru na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i sprawozdań/projektów złożonych w przewidzianym czasie.