Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy remediacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-601-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
dr inż. Pierri Dorota (pietruc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych OS1A_W21 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych OS1A_W24 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko OS1A_U18 Projekt
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów OS1A_U20 Kolokwium
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych OS1A_U21 Projekt
M_U004 potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia OS1A_U22 Projekt
M_U005 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi OS1A_U23 Projekt
M_U006 potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe OS1A_U11 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K09 Projekt
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia - - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcia i definicje. Zachowanie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym (występowanie, transport, przemiany abiotyczne i biotyczne). Remediacja in situ oraz ex situ (on site/off site). Izolacja i immobilizacja zanieczyszczeń. Sczerpywanie wolnego produktu ze zwierciadła wód podziemnych. Remediacja fizykochemiczna. Biodegradacja i bioremediacja. Remediacja aktywna i pasywna. Remediacja intensywna i ekstensywna. Od remediacji środowiska gruntowo-wodnego do likwidacji zagrożenia. Rekultywacja i rewitalizacja. Metody i kierunki rekultywacji terenów zdegradowanych. Wybrane przykłady rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych

Ćwiczenia projektowe:

Projekt koncepcyjny remediacji / likwidacji zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zanieczyszczonym dla wybranego przypadku: opis badanego przypadku, charakterystyka terenu, model koncepcyjny, ocena zagrożenia dla wybranego receptora, 2-wariantowa koncepcja remediacji w nawiązaniu do planowanego kierunku zagospodarowania (rewitalizacji) terenu i ze wskazaniem metod weryfikacji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

70% ocena z projektu + 30% ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Malina G. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. PZiTS Poznań, 2011
Malina G. (red.) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych PZiTS Poznań, 2008,2009, 2010, 2011, 2012
http:/www.euorodemo.eugris.info

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak