Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-603-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wybranych problemów ochrony środowiska OS1A_W24, OS1A_W18, OS1A_W21, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrealizować wybrane zadania techniczno-technologiczne związane z ochroną środowiska OS1A_U09, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U13 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i zrealizować w terminie zadania powierzone na praktyce, pracując indywidualnie i zespołowo OS1A_K05, OS1A_K02, OS1A_K06, OS1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań OS1A_K09 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wybranych problemów ochrony środowiska - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrealizować wybrane zadania techniczno-technologiczne związane z ochroną środowiska - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i zrealizować w terminie zadania powierzone na praktyce, pracując indywidualnie i zespołowo - - - - - - + - - - -
M_K002 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne
Czas trwania praktyki wynosi 120 godzin i ma charakter indywidualny. Student sam znajduje i proponuje instytucję lub firmę, w której zamierza odbyć praktykę zawodową. Samodzielnie uzgadnia jej termin i przedstawia cel i zakres praktyki, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych.
Celem praktyki zawodowej jest m.in.:
1) zapoznanie się z organizacją pracy i zakresem czynności na wybranych stanowiskach pracy, mających bezpośredni związek z ochroną środowiska,
2) zapoznanie się z problematyką uciążliwości różnych obiektów i instalacji przemysłowych dla środowiska,
3) zapoznanie się z technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
4) zapoznanie się z innymi wybranymi działaniami bezpośrednio związanymi z zakresem ochrony środowiska.
Praktykę należy odbywać w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, w dziale lub zespole w którym rozwiązywane są problemy z zakresu ochrony środowiska.
Mogą to być np.:
- komórki ochrony środowiska zakładów przemysłowych zajmujące się kontrolą spełniania wymagań ochrony środowiska, eksploatacją instalacji lub urządzeń służących ochronie środowiska;
- firmy oferujące produkty lub usługi w zakresie projektowania i produkcji technologii, urządzeń,
aparatury i oprogramowania wykorzystywanych w ochronie środowiska zewnętrznego;
- przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne lub miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, prowadzące działalność w zakresie uzdatniania wody/oczyszczania ścieków oraz zabierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zarządzania składowiskami odpadów;
- ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz zakłady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
- firmy konsultingowe (eksperckie) działające w branży ochrony środowiska;
- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje badawczo-rozwojowe i inne działające w branży ochrony środowiska;
- Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (inspektoraty wojewódzkie i ich delegatury);
- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska;
- Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 112 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ilościowa ocena końcowa nie jest wystawiana, tylko zaliczenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

WGGiOŚ może zawrzeć umowę/porozumienie z instytucją lub firmą przyjmującą studenta na
praktykę odnośnie do odbywania praktyki zawodowej.
Na czas odbywania praktyki student musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany uzyskać zaświadczenie potwierdzające jej odbycie, które jest niezbędne do zaliczenia praktyki. Praktykę zalicza uczelniany koordynator praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz przedłożonego przez studenta sprawozdania z praktyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak