Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-604-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Opisuje i ocenia organizację i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Opisuje i ocenia instytucje finansowe systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i ocenia obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska OS1A_U12, OS1A_W17 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W004 Wyjaśnia pojęcie i rozumie znaczenie efektywnej alokacji zasobów w teorii ochrony środowiska OS1A_W19, OS1A_W02 Egzamin
M_W005 Definiuje metody i cele korygowania niekorzystnych efektów zewnętrznych OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Egzamin,
Prezentacja
M_W006 Definiuje rodzaje i kryteria wyboru instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W007 Potrafi scharakteryzować i opisać metody wyceny kosztów zewnętrznych OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Egzamin,
Prezentacja
M_W008 Zna zasady i cele wykorzystania analizy kosztów i korzyści w ochronie środowiska OS1A_W14, OS1A_U12, OS1A_W11, OS1A_W19 Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W009 Szacuje koszty i korzyści ekonomiczne polityki ochrony środowiska w skali mikro- i makro- OS1A_W14, OS1A_U12, OS1A_W11, OS1A_W19 Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Rozpoznaje i ocenia niekorzystne i korzystne efekty zewnętrzne związane z działalnością człowieka OS1A_U01, OS1A_U12, OS1A_U19 Egzamin,
Prezentacja
M_U002 Potrafi określić ekonomicznie optymalny poziom produkcji (zanieczyszczenia) dla pojedynczej firmy (rynku) OS1A_U01, OS1A_U12, OS1A_U19 Egzamin,
Prezentacja
M_U003 Stosuje reguły i kryteria decyzyjne w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska w skali mikro- i makro- OS1A_U01, OS1A_U05, OS1A_U12, OS1A_U19 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U004 Rozróżnia cele i analizuje skutki polityki ochrony klimatu OS1A_U01, OS1A_U05, OS1A_U12, OS1A_U19 Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi oszacować koszty zewnętrzne powodowane przez technologie energetyczne OS1A_U01, OS1A_U05, OS1A_U12, OS1A_U19 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Opisuje i ocenia organizację i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje i ocenia instytucje finansowe systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i ocenia obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 Wyjaśnia pojęcie i rozumie znaczenie efektywnej alokacji zasobów w teorii ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W005 Definiuje metody i cele korygowania niekorzystnych efektów zewnętrznych + - - - - - - - - - -
M_W006 Definiuje rodzaje i kryteria wyboru instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska + - - - - - - - - - -
M_W007 Potrafi scharakteryzować i opisać metody wyceny kosztów zewnętrznych + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna zasady i cele wykorzystania analizy kosztów i korzyści w ochronie środowiska + - - - - - - - - - -
M_W009 Szacuje koszty i korzyści ekonomiczne polityki ochrony środowiska w skali mikro- i makro- + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozpoznaje i ocenia niekorzystne i korzystne efekty zewnętrzne związane z działalnością człowieka - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić ekonomicznie optymalny poziom produkcji (zanieczyszczenia) dla pojedynczej firmy (rynku) - + - - - - - - - - -
M_U003 Stosuje reguły i kryteria decyzyjne w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska w skali mikro- i makro- - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozróżnia cele i analizuje skutki polityki ochrony klimatu - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi oszacować koszty zewnętrzne powodowane przez technologie energetyczne - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska – wykład

1. Efektywna alokacja zasobów w teorii ochrony środowiska
2. Defekty rynku spowodowane istnieniem efektów zewnętrznych
3. Korygowanie efektów zewnętrznych
4. Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
5. Charakterystyka i metody wyceny kosztów zewnętrznych
6. Analiza kosztów i korzyści
7. Polityka ochrony klimatu – skutki ekonomiczne
8. Koszty i korzyści ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
9. Koszty zewnętrzne w energetyce

Ćwiczenia audytoryjne:
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska – ćwiczenia

1. Organizacja i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce
2. Instytucje finansowe systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce
3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska
4. Koszty i korzyści ekonomiczne polityki ochrony środowiska
5. Analiza decyzyjna z zakresu ochrony środowiska w skali mikro- i makro-
6. Polityka ochrony klimatu – unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO2, ekologiczna reforma podatkowa
7. Koszty zewnętrzne technologii energetycznych
8. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywność, prezentacje, wynik egzaminu końcowego
Ocena końcowa = 30%średnia ocen za prezentacje + 70%wynik egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Graczyk A., Graczyk A., Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, PWE 2011.
2. Borkowska i in., Organizacja systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce, Białystok 1998.
3. Opschor H., Vos H., Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, MOŚZNiL, Warszawa 1990.
4. Pearce D., Turner K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Whateshaw, London 1990.
5. Arnold F., Economic Analysis of Environmental Policy and Regulation, Willey and Sons 1995.
6. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów