Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-605-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w realiach światowych i krajowych. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę w zakresie dokumentów światowych i krajowych wyznaczających kierunki wdrażania rozwoju zrównoważonego. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Formułuje najważniejsze problemy wdrażania zrównoważonego rozwoju w priorytetowych sektorach ludzkiej działalności. OS1A_U11, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U12, OS1A_U02 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. OS1A_K07 Projekt
M_K002 Pojmuje istotę i zasadę pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej przyjmując różne role. OS1A_K02, OS1A_K03 Projekt
M_K003 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia. OS1A_K02, OS1A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w realiach światowych i krajowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie dokumentów światowych i krajowych wyznaczających kierunki wdrażania rozwoju zrównoważonego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Formułuje najważniejsze problemy wdrażania zrównoważonego rozwoju w priorytetowych sektorach ludzkiej działalności. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
M_K002 Pojmuje istotę i zasadę pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej przyjmując różne role. + - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY:
1. Omówienie zagrożeń cywilizacyjnych.
2. Zagrożenia demograficzne i środowiskowe.
3. Definicja zrównoważonego rozwoju.
4. Historia zrównoważonego rozwoju.
5. Konferencje, dokumenty, organizacje, konwencje związane ze zrównoważonym rozwojem.
6. Wytyczne prawne i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju.
7. Strategie zrównoważonego rozwoju.
8. Polityka ekologiczna państwa.
9. Edukacja ekologiczna w zrównoważonym rozwoju.
10. Gospodarka przestrzenna w zrównoważonym rozwoju.
11. Systemy zarządzania środowiskiem i instrumenty ochrony środowiska w zrównoważonym rozwoju.

Ćwiczenia projektowe:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
Wykonanie projektu dotyczącego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w następujących sektorach:
energetyka, górnictwo, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, urbanizacja, transport, turystyka, produkcja, konsumpcja, edukacja ekologiczna, polityka ekologiczna państwa, globalizacja, rola różnych grup społecznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważną ocen z wykładu i ćwiczeń. Kolokwium z wykładu stanowi 25% oceny,
ocena z ćwiczeń projektowych stanowi 75% w tym – 25% ocena z kolokwium z ćwiczeń oraz 50% ocena
z projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Janikowski R., 2004: Zarządzanie antropopresją: w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
i gospodarki.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Kowalewski A., 2006: Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego
Kozłowski S., 2005: Przyszłość ekorozwoju.
Kozłowski S., 2000: Ekorozwój: wyzwanie XXI wieku.
Kozłowski S., 1998: Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pierwszy termin zaliczenia na zajęciach końcowych za zasadach podanych studentom na pierwszych
zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.