Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowa grafika inżynierska 3D (CAD)
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-606-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrii i wykreślnej OS1A_W07 Kolokwium
M_W002 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania OS1A_W03 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do modelowania 3D OS1A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K004 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia OS1A_K02, OS1A_K01 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrii i wykreślnej + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do modelowania 3D - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
 2. Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej. # Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
 3. Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
 4. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
 5. Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D. # Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
 6. Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
 7. Modelowanie powierzchni 3D
 8. Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
 9. Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
 2. Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej. # Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
 3. Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
 4. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
 5. Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D. # Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
 6. Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
 7. Modelowanie powierzchni 3D
 8. Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
 9. Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna, znajomość podstawowa środowiska AutoCAD

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Babiuch M AutoCAD 2000PL ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice 2000
 2. Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
 3. L. Kania, Podstawy programu AutoCAD – modelowanie 3D, Helion, Częstochowa 2007
 4. J. Czepiel, AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 3D, Gliwice 2011
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=B&aut=5736&tp=0
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bala-justyna-05736

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.