Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z ochrony środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-609-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat technik ochrony środowiska stosowanych w różnych zakładach przemysłowych OS1A_W10, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W11 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student zna metody i procesy zachodzące podczas technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków OS1A_W24, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Student zna główne metody bezpiecznego składowania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W21 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Student rozumie literaturę z zakresu technik ochrony środowiska, wykorzystuje dostępne źródła informacji oraz wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS1A_U09, OS1A_U02, OS1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku OS1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu ochrony środowiska OS1A_U22 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U004 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk OS1A_U11 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz jego zasobów OS1A_K09 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS1A_K07, OS1A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat technik ochrony środowiska stosowanych w różnych zakładach przemysłowych - - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metody i procesy zachodzące podczas technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - - - - - - - + - - -
M_W003 Student zna główne metody bezpiecznego składowania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie literaturę z zakresu technik ochrony środowiska, wykorzystuje dostępne źródła informacji oraz wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - + - - -
M_U002 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu ochrony środowiska - - - - - - - + - - -
M_U004 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz jego zasobów - - - - - - - + - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Na zajęciach studenci udają się do poszczególnych instytucji/obiektów i zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1/ Techniki ochrony środowiska stosowane w różnych gałęziach przemysłu
2/ Ekologiczne źródła energii
3/ Gospodarka odpadami – odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych, bezpieczne składowanie odpadów, zagospodarowanie osadów ściekowych
4/ Kompostowanie odpadów zielonych
5/ Gospodarka wodno ściekowa – techniki stosowane na terenie oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6/ Inwentaryzacja obiektów cennych przyrodniczo

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ze średniej oceny z uzyskanych ocen ze sprawozdań oraz oceny z projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii ,biologii, hydrologii, ochrony środowiska, technologii w ochronie środowiska, gleboznawstwa i rekultywacji gleb oraz gospodarki odpadami

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kowal A.L., 1990 – Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
Kucowski J. Laudyn D., Przekwas M., 1997 – Energetyka a ochrona środowiska, WNT.
Łomotowski J., Szpindor A.,1999 – Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Warszawa, wyd. „Arkady”.
Maciak F., 1996 – Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW. W-wa.
Pullin A.S., 2012 – Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarki odpadam. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nawrocki J., Biłozor S., 2000 – Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa Poznań.
Świderska-Bróż M., Kowal A.L., 2003 – Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: functioning of a diffuse pollution source / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz CISZEWSKI // Environmental Earth Sciences. — 2012 vol. 65 iss. 4 spec. iss. on Wenchuan earthquake geohazards, s. 1179–1189

Small effects of a large sediment contamination with heavy metals on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2013 vol. 185 iss. 12, s. 9825–9842

Urban soil contamination with lead and cadmium in the playgrounds located near busy streets in Cracow (South Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Aleksandra Rajca // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 7–16

Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy — The influence of historical activity of the Zn-Pb ore mine in Chrzanów on the aquatic environment quality of the Matylda valley / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz Ciszewski, Ewa Szarek-Gwiazda, Janina Kwandrans, Elżbieta Wilk-Woźniak, Andrzej Waloszek // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2010 t. 5 z. 4, s. 21–30

Informacje dodatkowe:

Sprawozdania oraz notatniki terenowe powinny zostać oddane do wglądu prowadzącego w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia po zakończeniu zajęć praktycznych.