Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring środowiska wodnego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-611-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie monitoringu wód OS1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie monitoringu wód oraz zna stosowane w monitoringu metody badawcze OS1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach monitoringowych wód OS1A_W18 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne OS1A_U03 Projekt
M_U002 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych wokół składowiska odpadów OS1A_U23 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie monitoringu wód + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie monitoringu wód oraz zna stosowane w monitoringu metody badawcze + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach monitoringowych wód + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych wokół składowiska odpadów - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Monitoring – wprowadzenie, terminologia, baza danych. Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring wód. Monitoring wód podziemnych w świetle przepisów prawnych polskich i UE. Klasyfikacja jakości wód podziemnych, zasady organizacji i funkcjonowania monitoringu, ocena stanu wód podziemnych, prezentacja danych i sprawozdanie. Systemy i struktura monitoringu wód podziemnych w Polsce.
Monitoring w sieciach krajowych, regionalnych i lokalnych. Kryterium doboru punktów monitoringowych, struktura punktów, opróbowanie, zakres badań wskaźników fizykochemicznych, klasyfikacja jakości, ocena zmienności geostatystycznej. Opróbowanie sieci monitoringowej, terenowe i laboratoryjne badania składu chemicznego wód podziemnych. Kontrola jakości danych w zakresie makro i mikroskładników w monitoringu wód podziemnych.

Ćwiczenia projektowe:

Wprowadzenie do monitoringu, Terminologia, bazy danych (hydrogeologicznych i bibliograficznych).
Przepisy prawne UE i PL. Zakres analiz chemicznych (monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy). Opróbowanie sieci monitoringowej: pobór próbek normalnych i kontrolnych, pomiar wskaźników fizykochemicznych nietrwałych. Opracowanie protokołu poboru próbki. Ocena jakości analiz chemicznych wód na podstawie obliczeń błędów. Laboratoryjny program kontroli jakości/zapewnienia jakości QA/QC. Parametry: granica wykrywalności, oznaczalności, precyzja, poprawność, stabilność. Terenowy program kontroli jakości/zapewnienia jakości OA/OC. Rodzaje próbek kontrolnych. Parametry: praktyczna granica oznaczalności, precyzja, niepewność. Kryteria oceny leczniczych właściwości wód podziemnych. Ocena stabilności składników chemicznych wód leczniczych. Projekt sieci lokalnego monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów (LMWP). Wyznaczanie wskaźnika reprezentatywności sieci monitoringowej dla wybranych zlewni, JCWPd. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych: punktowa i obszarowa. Metodyka agregacji danych, klasyfikacja jakości (RMŚ 2008). Trendy zmian jakości wód podziemnych w układzie przestrzennym i czasowym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 26 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr 6

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (isap.sejm.gov.pl)
Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków
Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1 i 2. Biblioteka PIOŚ, Warszawa
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak