Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia inżynierska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-612-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geologii inżynierskiej. OS1A_W01 Udział w dyskusji
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. OS1A_W09 Udział w dyskusji
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjometrycznego, badania płytą sztywną. OS1A_W09 Projekt
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. OS1A_W02 Projekt
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. OS1A_W02 Projekt
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. OS1A_W02 Udział w dyskusji
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. OS1A_W09 Udział w dyskusji
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. OS1A_W09 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjometrycznego, badania płytą sztywną. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Inżyniersko-geologiczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady
Kartowania geologiczno-inżynierskie
Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze
Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
Próbne obciążenia płytą sztywną i presjo metrem.
Opracowanie wyników badań – dokumentacja.
Karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje
Podział metod oceny stateczności podłoża i zboczy.
Zasady obliczeń stateczności metodą pasków.
Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej.
Inżyniersko-geologiczna charakterystyka masywów.
Badania skał i masywów skalnych.

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
Wydzielenie warstw geotechnicznych.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
Opracowanie statystyczne wyników badań.
Obliczenie stateczności skarpy.
Określenie naprężeń pierwotnych w podłożu gruntowym.
Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z projektów + ocena aktywności na wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr VI

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
Cała M. i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerland 2012.
Grubecki J., Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
Kidybiński A. – „Podstawy Geotechniki Kopalnianej”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
Majcherczyk T. – „Badanie Fizycznych Własności Skał”. Skrypt AGH nr 1175. Kraków 1989.
Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
Miłkowski W., Gliwa E., Szedel P. – „Wzmacnianie i Uszczelnianie Górotworu Środkami Chemicznymi”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska”. Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
Popow J.W. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”, Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak