Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Water balance modelling
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-613-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna w sposób podstawowy zasady i sposoby modelowania procesów hydrologicznych oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. OS1A_W14, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W03, OS1A_W12 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat numerycznych modeli zlewni. Posiada wiedzę o możliwościach i zasadch modelowania hydrologicznego zlewni w celu określenia wartości elementów bilansu wodnego. OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W03, OS1A_W21, OS1A_W12 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat możliwości i zasad numerycznego modelowania zjawisk ekstremalnych w ciekach, w celu określenia możliwych skutków w środowisku po ich wystąpieniu. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W03, OS1A_W11, OS1A_W21, OS1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi modelować proste procesy hydrologiczne dobierając odpowiednie metody modelowania i programy w zależności od charaktru danych i celu zadania. OS1A_U01, OS1A_U18, OS1A_U17, OS1A_U12, OS1A_U03, OS1A_U23, OS1A_U15, OS1A_U11 Sprawozdanie,
Projekt
M_U002 Potrafi wykorzystywać podstawowe procedury systemów informacji geograficznej (GIS) w rozwiązywaniu prostych problemów ochrony środowiska OS1A_U05, OS1A_U03, OS1A_U23, OS1A_U15 Sprawozdanie,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku wodnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje OS1A_K09 Sprawozdanie,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna w sposób podstawowy zasady i sposoby modelowania procesów hydrologicznych oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat numerycznych modeli zlewni. Posiada wiedzę o możliwościach i zasadch modelowania hydrologicznego zlewni w celu określenia wartości elementów bilansu wodnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat możliwości i zasad numerycznego modelowania zjawisk ekstremalnych w ciekach, w celu określenia możliwych skutków w środowisku po ich wystąpieniu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi modelować proste procesy hydrologiczne dobierając odpowiednie metody modelowania i programy w zależności od charaktru danych i celu zadania. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystywać podstawowe procedury systemów informacji geograficznej (GIS) w rozwiązywaniu prostych problemów ochrony środowiska - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku wodnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to environmental modelling, GIS and environmental models
2. Hydrological extremes in Czech Republic; forecasting possibilities
3. Basic DTM analyses in ArcGIS (vector), GRASS GIS (raster). Elements of simple hydrologic model
4. Analyses of DTM interpolation in ArcGIS
5. Analyses of DTM interpolation in GRAS GIS
6. Conversion tools
7. Geometry analyses
8. Hydraulic modelling (HEC-RAS, DHI MIKE 11, MIKE 21c)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń.
Ocena z zaliczenia ćwiczeń jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaliczony przedmiot “Hydrologia” lub “Hydrologia inżynierska”
zaliczony przedmiot “Systemy informacji przestrzennej (GIS)”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak