Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa ujęć wód podziemnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-614-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Haładus Andrzej (aha@agh.edu.pl)
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Charakteryzowane są typy oraz budowa ujęć wód podziemnych. Realizowane są uproszczone projekty budowy ujęć wód podziemnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych OS1A_W20 Kolokwium
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych OS1A_U03, OS1A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna metody wykonywania studni głębinowych OS1A_W21 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać analityczne metody obliczeniowe dopływów do studni i urządzeń drenażowych OS1A_U17 Projekt
M_U002 Potrafi obliczać i kontrolować dopływy dopuszczalne wód podziemnych do studni OS1A_U17 Projekt
M_U003 Potrafi zaprojektować proste głębinowe ujęcie wód podziemnych OS1A_U22, OS1A_U09, OS1A_U23 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne i rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje OS1A_K09 Projekt
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w zespole OS1A_K02, OS1A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody wykonywania studni głębinowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać analityczne metody obliczeniowe dopływów do studni i urządzeń drenażowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczać i kontrolować dopływy dopuszczalne wód podziemnych do studni - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować proste głębinowe ujęcie wód podziemnych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne i rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych. Rodzaje ujęć wód podziemnych. Dopływy do studni i urządzeń drenażowych. Zasady projektowania ujęć wód podziemnych. Projektowanie ujęć wierconych i kopanych. Zarurowanie otworów. Zasady doboru filtrów i obsypki. Charakterystyka poziomych i promienistych ujęć wód podziemnych. Charakterystyka ujęć infiltracyjnych i ujęć źródeł. Metody wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Ćwiczenia projektowe:

Obliczanie zasobów wód podziemnych. Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Obliczanie dopływów do studni i urządzeń drenażowych. Budowa ujęć wierconych i kopanych. Metody i narzędzia wykorzystywane podczas wykonywania studni głębinowych. Obliczanie dopływów dopuszczalnych do studni. Budowa ujęć drenażowych. Budowa i eksploatacja ujęć infiltracyjnych i ujęć ze źródeł. Kryteria i zasady doboru pomp dla eksploatacji wód podziemnych. Realizacja uproszczonych projektów ujęć wód podziemnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków
Gonet A., Macuda J., 1995, 2004 – Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH, Kraków
Gabryszewski T., Wieczysty A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Wyd. ARKADY, Warszawa
Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J., 2011 – Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepański A. (red.), 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Turek St. (red.), 1971 – Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne, Warszawa
Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody
wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem
warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. AGH WGGiOŚ, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków

Informacje dodatkowe:

Terminy zaliczenia: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach moduł‚u zapewniają… studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Ochrona Środowiska.