Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza danych środowiskowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-615-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych w ochronie środowiska OS1A_W02, OS1A_W03, OS1A_W12 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych OS1A_U22, OS1A_U05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów dotyczących analizy danych środowiskowych. OS1A_U22, OS1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych w ochronie środowiska + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych + - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów dotyczących analizy danych środowiskowych. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Charakterystyka danych środowiskowych- opis probabilistyczny.
2. Aproksymacja liniowa, metoda najmniejszych kwadratów.
3. Interpolacja danych (liniowa, kwadratowa). Korekta danych.
4. Badanie okresowości danych- Analiza harmoniczna. Transformacja Fouriera.
5. Zastosowania analizy częstotliwościowej.
6. Funkcje korelacji i autokorelacji danych – zastosowania.
7. Pochodna i całka numeryczna.
8. Analizy chwilowe danych niestacjonarnych,

Zajęcia praktyczne:

W trakcie ćwiczeń komputerowych implementowane będą algorytmy analizy danych jedno-, dwu- i trójwymiarowych. Analizowane będą wszystkie metody omawiane w trakcie wykładów. Interpretowane będą pomiary geofizyczne, geologiczne i środowiskowe. Używane będą systemy Surfer, Voxler, ISATIS, MatLab, ArcGIS.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w zajęciach praktycznych 42 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z ćwiczeń + 50% oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Houlding S. W., Practical geostatistics : modeling and spatial analysis, Springer, 2000.
2. Haining, R. P. Spatial data analysis : theory and practice, Cambridge University Press, 2004.
3. Schabenberger, O., Gotway , C., A., Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC / Taylor & Francis Group, 2005.
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak