Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geotechniki środowiska i ochrony wód
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-617-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać pomiar przepływu cieków powierzchniowych i wydajności źródeł (praca grupowa) OS1A_U04 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi wykonać powierzchniowe zdjęcie hydrogeologiczne z inwentaryzacją aktywnych i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (praca grupowa) OS1A_U04 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać interpretację pomiarów hydrogeologicznych i opracować mapę hydrogeologiczną OS1A_U04 Sprawozdanie
M_U004 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych metodami terenowymi OS1A_U04 Sprawozdanie
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji próbnego pompowania w warunkach ustalonych i nieustalonych OS1A_U09 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać pomiar przepływu cieków powierzchniowych i wydajności źródeł (praca grupowa) - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać powierzchniowe zdjęcie hydrogeologiczne z inwentaryzacją aktywnych i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (praca grupowa) - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać interpretację pomiarów hydrogeologicznych i opracować mapę hydrogeologiczną - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych metodami terenowymi - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji próbnego pompowania w warunkach ustalonych i nieustalonych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena sprawozdania z zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony przedmiot „Hydrogeologia” lub równoważny

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. (1993): Hydrometria. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.
Dąbrowski S., Przybyłek J. (2005) Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak