Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-619-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna skład organizmów żywych w zakresie pierwiastków głównych, pobocznych i śladowych oraz zasady ich cyklicznego obiegu w środowisku OS1A_W10 Egzamin
M_W002 Student zna czynniki mające bezpośredni i pośredni wpływ na geochemiczne gromadzenie energii słonecznej OS1A_W04, OS1A_W10 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę wyjaśnić najważniejsze, niekorzystne dla człowieka procesy chemiczne w środowisku takie jak korozja, tworzenie złogów wapiennych w naczyniach kwionośnych, azotany i fosforany w środowisku wodnym, rola sodu i potasu w regulacji ilości wody w organizmach żywych, mechanizmy działania pierwiastków toksycznych na poziomie komórkowym itp OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U16 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę stałego poszerzania posiadanej wiedzy i uważa pracę zespołową za najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego OS1A_K02, OS1A_K07, OS1A_K01, OS1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna skład organizmów żywych w zakresie pierwiastków głównych, pobocznych i śladowych oraz zasady ich cyklicznego obiegu w środowisku + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna czynniki mające bezpośredni i pośredni wpływ na geochemiczne gromadzenie energii słonecznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę wyjaśnić najważniejsze, niekorzystne dla człowieka procesy chemiczne w środowisku takie jak korozja, tworzenie złogów wapiennych w naczyniach kwionośnych, azotany i fosforany w środowisku wodnym, rola sodu i potasu w regulacji ilości wody w organizmach żywych, mechanizmy działania pierwiastków toksycznych na poziomie komórkowym itp - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę stałego poszerzania posiadanej wiedzy i uważa pracę zespołową za najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka chemiczna ekosystemów. Obiegi cykliczne materii, węgla, azotu, siarki, oraz substancji toksycznych w układzie: litosfera – hydrosfera – biosfera – atmosfera. Kwaśne deszcze, smog, reakcje w atmosferze, degradacja warstwy ozonowej. Substancje organiczne i mineralne w środowisku wodnym – zagrożenia. Sposoby buforowania skutków działania związków toksycznych w środowisku Pierwiastki główne i drugorzędne. Procesy korozji. Rola glinu, żelaza, wapnia i magnezu w środowisku i organizmach żywych. Mineralizacja naczyń krwionośnych. Sód i potas – gospodarka wodna w organizmach żywych, nawozy potasowe, minerały ilaste. Szczególnie niebezpieczne pierwiastki drugorzędne: rtęć, ołów, cynk, kadm. Radon w warunkach naturalnych i materiałach budowlanych. Przecidziałanie skażeniom.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badania eksperymentalne nad symulacją procesów powodujących skażenia środowisk geochemicznych (działanie kwaśnych opadów, substancji węglowodorowych i innych). Badanie form specjacyjnych metali ciężkich w środowiskach osadowych. Badania nad sposobami trwałego wiązania niebezpiecznych składników. Rola pH. Znaczenie minerałów ilastych. Oznaczanie kwasowośi wymiennej i sorpcyjnej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z 70% oceny z egzaminu, 20% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i 10% oceny z ćwiczeń rachunkowych. Zaokrąglenia do obowiązujących ocen wykonywane są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (chałat bawełniany)
Na ćwiczeniach rachunkowych przydaje się prosty kalkulator

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dostępne podręczniki Chemii Środowiska jak. np:
Peter O’Neill – Chemia środowiska, PWN, 1997
Z.M.Migaszewski, A.Gałuszka „Podstawy geochemii środowiska” (2007),
A.Macioszczyk, Z.Dobrzański „Hydrogeochemia” (2007);
N.W. Skinder „Chemia a ochrona środowiska” (1995);
E. Szczepaniec-Cięciak, P. Kościelniak „Chemia środowiska – ćwiczenia i seminaria”, t. 1 i 2 (1999)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak