Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental tracers in hydrological studies
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-621-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie znaczników naturalnych, zna możliwości ich zastosowania w zagadnieniach środowiskowych. Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania badań znacznikowych i sposobu interpretacji ich wyników. OS1A_W14, OS1A_W13, OS1A_W11 Kolokwium
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych programów komputerowych służących do identyfikacji podstawowych hydrogeologicznych parametrów systemów wodonośnych. OS1A_W21, OS1A_W12 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Posiada znajomość języka angielskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego w zakresie hydrogeologii, fizyki i metod numerycznych. OS1A_U11 Sprawozdanie
M_U002 Umie oszacować wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów ośrodków wodonośnych wykorzystując metodę numeryczną. OS1A_U15, OS1A_U01, OS1A_U05 Sprawozdanie
M_U003 Umie zastosować wybrane programy komputerowe do identyfikacji i określenia wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów systemów wodonośnych OS1A_U01, OS1A_U05 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS1A_K09 Sprawozdanie
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i uaktualniania wiedzy z literatury naukowej. OS1A_K05, OS1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie znaczników naturalnych, zna możliwości ich zastosowania w zagadnieniach środowiskowych. Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania badań znacznikowych i sposobu interpretacji ich wyników. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych programów komputerowych służących do identyfikacji podstawowych hydrogeologicznych parametrów systemów wodonośnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada znajomość języka angielskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego w zakresie hydrogeologii, fizyki i metod numerycznych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie oszacować wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów ośrodków wodonośnych wykorzystując metodę numeryczną. - - - - - - + - - - -
M_U003 Umie zastosować wybrane programy komputerowe do identyfikacji i określenia wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów systemów wodonośnych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. - - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i uaktualniania wiedzy z literatury naukowej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

It will be shown which types of environmental tracers exist and how they can be used to estimate several hydrogeological parameters of the groundwater system such a mean transit time of water, transit time distribution, volume of water in the groundwater system, mixing of different flow components and water dynamic in different scale of heterogeneity. The mathematical modeling of tracer concentration curves using lumped-parameter models will be shown. The examples of tracer concentration curves obtained in different groundwater systems and the modeling of parameters will be demonstrated.

Zajęcia praktyczne:

The description of software FLOW PC and preparation of required data files will be demonstrated. The estimation of parameters in different type of aquifers (porous and karst) will be found on PC-s for selected test sites applying software FLOW PC.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Leibundgut, C., Maloszewski, P. and Külls, C.: Tracers in Hydrology. Wiley-Blackwell, Sussex, 2009, 415 pp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Maloszewski P. & Zuber A.: Determining the turnover time of groundwater systems with the aid of environmental tracers. 1. Models and their applicability. Journal of Hydrology, Vol.57, 1982, 207-231
Maloszewski P., Rauert W., Stichler W. & Herrmann A.: Application of flow models in an Alpine catchment area using tritium and deuterium data. Journal of Hydrology, Vol. 66, 1983, 319-330
Stichler W., Maloszewski P. & Moser H.: Modelling of river water infiltration using oxygen-18 data. Journal of Hydrology, Vol.83, 1986, 355-365
Maloszewski P., Stichler W., Zuber A. & Rank D.: Identyfing the flow systems in a karstic-fissured-porous aquifer, the Schneealpe, Austria, by modelling of environmental 18O and 3H isotopes. Journal of Hydrology, Vol. 256 (1-2), 2002, 48-59
Stichler, W., Maloszewski, P., Bertleff, B. and Watzel, R.: Use of environmental isotopes to define the capture zone of a drinking water supply situated near a dredge lake. Journal of Hydrology, Vol. 362, 2008, 220-233
Stumpp, C., Stichler, W. and Maloszewski, P.: Application of environmental isotope δ18O to study water flow in unsaturated soils planted with different crops: Case study of a weighable lysimeter from the research field in Neuherberg, Germany. Journal of Hydrology, Vol. 368, 2009, 68-78

Informacje dodatkowe:

Brak