Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki internetowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-622-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW OS1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną OS1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi OS1A_W18, OS1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW OS1A_W18, OS1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną OS1A_U13, OS1A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania OS1A_U13, OS1A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych OS1A_K02, OS1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną + - - - - - - - - - -
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi + - + - - - - - - - -
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Architektura WWW.
2. Język HTML.
3. Kaskadowe arkusze stylów.
4. Formularze.
5. Język JavaScript – podstawy.
6. Język JavaScript – zdarzenia.
7. Język JavaScript – DOM.
8. Język JavaScript – formularze.
9. Strony responsywne.
10. Etapy projektowania stron internetowych.
11. Prawa autorskie w sieci.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Konstrukcja prostej strony internetowej w oparciu o HTML.
2. CSS – tworzenie tła.
3. CSS – warstwy.
4. CSS – klasy i identyfikatory.
5. CSS – pozycjonowanie.
6. CSS – tworzenie menu.
7. Projekt strony skalowalnej.
8.-10. Wykorzystanie języka JavaScript.
11.-12. Wprowadzenie do biblioteki jQuery.
13. Praca nad własnym projektem strony.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.