Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe systemy pomiarowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-623-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów OS1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej OS1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych OS1A_W03, OS1A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS1A_W18, OS1A_W23 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do akwizycji danych OS1A_U01, OS1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomiarów elektrycznych OS1A_U16, OS1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski OS1A_U16, OS1A_U06, OS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS1A_K02, OS1A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej + - + - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do akwizycji danych - - + - - - - - - - -
M_U002 stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomiarów elektrycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Budowa systemów pomiarowych,
• Zasady pomiarów różnych wielkości fizycznych i przekształcanie ich na wielkości elektryczne,
• Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego,
• Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe – kluczowe parametry,
• Interfejsy komunikacyjne w systemach pomiarowych RS232, RS 423, RS485, I2C, IEC-625
• Wykorzystanie radiowej transmisji danych w systemach pomiarowych (radiolinie, GSM)
• Budowa i działanie komputerowych systemów pomiarowych na przykładzie karty Advantech PCI-1710 i oprogramowania LabView
• Zasady wykonywania pomiarów, zabezpieczenia, separacja sygnałów, dopasowanie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Budowa prostego systemu pomiarowego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego,
Symulator pomiarów z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego
Zapoznanie się z interfejsem komunikacyjnym na przykładzie RS232
akwizycja danych pomiarowych z multimetru, zapoznanie się w notacją inżynierską,
pomiar wielkości elektrycznych (prąd, napięcie) z wykorzystaniem systemu komputerowego, dobór zakresów pomiarowych,
pomiar wielkości nieelektrycznych, przekształcenie na wielkość elektryczną,
statystyczne opracowanie wyników pomiarów, szacowanie błędów pomiarowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 70% oceny z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z fizyki, umiejętność szacowania błędów pomiarów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nawrocki W. – Komputerowe systemy pomiarowe”, wyd WKŁZ.
Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne
Dokumentacja karty pomiarowej „Advantech PCI-1710"
LabView User Manual

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak