Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z ochrony środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-624-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać technologie biernej i czynnej ochrony środowiska wodno-gruntowego przed wodami zasolonymi infiltrującymi z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (odpady poflotacyjne po przeróbce rudy metali) OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi dobrać technologię stabilizacji (scalania) piaszczysto-pylastego materiału plaż obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed unosem pyłu (pyleniem) OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi dobrać technologię izolacji dna składowisk odpadów komunalnych, zapobiegającej infiltracji w podłoże gruntowe odcieków o wysokim stężeniu substancji rozpuszczonych OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Sprawozdanie
M_U004 Umie rozwiązać problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane zarówno z wydobyciem, jak i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem w wyrobiskach górniczych odpadów paleniskowych (produktów spalania węgla - popiół, żużel) OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Sprawozdanie
M_U005 Umie dobrać technologię remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego takimi związkami organicznymi jak węglowodory (związki ropopochodne) i chlorowcopochodne. Umie zastosować odpowiednie kryteria doboru projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego w tym celu sprzętu OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Sprawozdanie
M_U006 Potrafi opracować raport z odbytych praktycznych zajęć terenowych wraz z omówieniem dobranej technologii ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem w zależności od specyfiki ogniska zanieczyszczenia OS1A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K09 Sprawozdanie
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać technologie biernej i czynnej ochrony środowiska wodno-gruntowego przed wodami zasolonymi infiltrującymi z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (odpady poflotacyjne po przeróbce rudy metali) - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać technologię stabilizacji (scalania) piaszczysto-pylastego materiału plaż obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed unosem pyłu (pyleniem) - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać technologię izolacji dna składowisk odpadów komunalnych, zapobiegającej infiltracji w podłoże gruntowe odcieków o wysokim stężeniu substancji rozpuszczonych - - - - - - - - - - -
M_U004 Umie rozwiązać problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane zarówno z wydobyciem, jak i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem w wyrobiskach górniczych odpadów paleniskowych (produktów spalania węgla - popiół, żużel) - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie dobrać technologię remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego takimi związkami organicznymi jak węglowodory (związki ropopochodne) i chlorowcopochodne. Umie zastosować odpowiednie kryteria doboru projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego w tym celu sprzętu - - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi opracować raport z odbytych praktycznych zajęć terenowych wraz z omówieniem dobranej technologii ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem w zależności od specyfiki ogniska zanieczyszczenia - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 56 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) – Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.
Malina G. – Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. PZiTS, Poznań, 2011
Malina G. (red.) – Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych PZiTS Poznań, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Część zajęć praktycznych odbywa się na terenie Krakowie, ale większość odbywa się poza Krakowem z dowozem autokarem na miejsce. Wyjazdy są jednodniowe, ze stałym zakwaterowaniem w Krakowie.