Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Małe i średnie przedsiębiorstwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-701-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W003 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Identyfikuje czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W005 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W007 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem sektora MSP OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Esej
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju OS1A_U13, OS1A_U09 Esej
Kompetencje społeczne
M_K003 dokonuje analizy otoczenia organizacji gospodarczych OS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W004 Identyfikuje czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W005 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP + - - - - - - - - - -
M_W007 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem sektora MSP + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw - + - - - - - - - - -
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 dokonuje analizy otoczenia organizacji gospodarczych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Małe i średnie przedsiębiorstwa

1. Specyfika funkcjonowania MSP
2. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
3. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
4. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
5. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
6. Strategia rozwoju, a sektor MSP
7. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
8. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
9. Venture capital
10. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
11. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
12. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
13. Factoring i forfaiting
14. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Ćwiczenia audytoryjne:
Małe i średnie przedsiębiosrtwo

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej
3. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
4. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
5. Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
6. Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
7. Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
8. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
9. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia, wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
7. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Informacje dodatkowe:

Brak