Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-702-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 wyjaśnia podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 rozróżnia podstawowe typy organizacji OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W003 identyfikuje i analizuje źródła innowacyjności przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na zachowania nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W005 analizuje proces podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W006 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W007 buduje i prezentuje strategię rozwoju małej firmy OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W008 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 mierzy cykl życia organizacji OS1A_U20, OS1A_U13, OS1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą OS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 wyjaśnia podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej + + - - - - - - - - -
M_W002 rozróżnia podstawowe typy organizacji + + - - - - - - - - -
M_W003 identyfikuje i analizuje źródła innowacyjności przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na zachowania nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych + + - - - - - - - - -
M_W005 analizuje proces podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego + + - - - - - - - - -
M_W006 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W007 buduje i prezentuje strategię rozwoju małej firmy + + - - - - - - - - -
M_W008 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 mierzy cykl życia organizacji - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

1. Systemowe podstawy gospodarki rynkowej
2. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
3. Istota przemian polityczno-gospodarczych w Polsce
4. Typy organizacji
5. Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego
6. Analiza zachowań klientów instytucjonalnych
7. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki
8. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
9. Źródła finansowania organizacji
10. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
11. Czynniki konkurencyjności polskich MSP na rynku unijnym
12. Narzędzia analizy rynku
13. Czynniki wpływające na zachowanie nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych
14. Strategie rozwoju, a mała firma
15. Strategie finansowania sektora MSP w Polsce i wybranych krajach UE – analiza porównawcza

Ćwiczenia audytoryjne:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

1. Gospodarka rynkowa, a gospodarka centralnie planowana
2. Instrumenty i narzędzia gospodarki wolnorynkowej
3. Typy organizacji ( organizacje gospodarcze, non-profit, gospodarcze)
4. Cykl życia organizacji
5. Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego
6. Analiza zachowań klientów instytucjonalnych
7. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku
8. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw
9. Analiza rynku – podstawowe narzędzia
10. Źródła finansowania przedsiębiorstw
11. Budowa strategii rozwoju organizacji
12. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywność, prezentacja i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia, wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
1. Kotler Ph., 1994, Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa,.
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie czwarte, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002,
3. Obłój K, , Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE – PWN, Warszawa, 2007
4. J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN Warszawa – Kraków 1998
Literatura uzupełniająca
1. Balcerowicz L., 1995, Wolność i rozwój, Ekonomia wolnego rynku, wyd. Znak, Kraków.
2. Belka M., Trzeciakowski W., kier. naukowe, 1997, Dynamika transformacji polskiej gospodarki, t. 1 i 2, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Poltext, Warszawa.
3. Garbarski L., 1998, Zachowania nabywców, wyd. II PWE, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Informacje dodatkowe:

Brak