Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy zarządzania środowiskiem
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-706-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student potrafi opracować Systemy Zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem OS1A_W02, OS1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie serii norm ISO 14000 i systemu EMAS OS1A_W02, OS1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student potrafi opracować procedury wdrożenia SZS, działań korygujących i kontroli w przedsiębiorstwie OS1A_U20, OS1A_U10, OS1A_U09, OS1A_U19 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i dokonać analizy SWOT OS1A_U10, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi opracować system zarządzania dla przedsiębiorstwa OS1A_U20, OS1A_U10, OS1A_U09, OS1A_K07, OS1A_U03, OS1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie serii norm ISO 14000 i systemu EMAS + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi opracować procedury wdrożenia SZS, działań korygujących i kontroli w przedsiębiorstwie + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i dokonać analizy SWOT - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi opracować system zarządzania dla przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie do problematyki zarządzania środowiskiem
Podstawy ekonomiczne polityk środowiskowych w przedsiębiorstwach
Wymagania zrównoważonego rozwoju
ISO 14001
ISO 14001 na przykładzie Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie
EMAS
Przeglądy ekologiczne i inne systemy zarządzania środowiskowego np. CPEMS
Podsumowanie

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje następujący projekt:
Wybór przedsiębiorstwa, opis działalności i analiza wykorzystywanych technologii
Opracowanie wstępnego przeglądu środowiskowego w przedsiębiorstwie
Określenie zakresu efektywnego i rzeczywistego zużycia surowców i materiałów oraz wielkości emitowanych zanieczyszczeń.
Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na środowisko -przygotowanie rozwiązania systemowego.
Określenie zakresu niezbędnych usprawnień, opracowanie procedury ich wdrożenia, działań korygujących oraz kontroli w przedsiębiorstwie.
Kolokwium

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa średniej ocen z zaliczenia i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień z ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Matuszak-Flejszman, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
D. Stadnicka, A. Pacana, Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Z. Korzeń, Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001.
Norma ISO 14000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KULCZYCKA J., WIRTH H. EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers’ Organization of Polska Miedź. Wydawnictwo IGSMiE PAN, 181–190.
JAROSZ-KRZEMIŃSKA E, ADAMIEC E., (2013) Suitability study of using birch and willow trees in phytoremediation of acidic waste settlers. „Geology, Geophysics & Environment“, 39, 4, 363–372.
KICIŃSKA A., ADAMIEC E., GRUSZECKA-KOSOWSKA A. (2014) Współczesne uwarunkowania inżynierii i ochrony środowiska w Polsce. Wydawnictwa Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Informacje dodatkowe:

Brak