Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teledetekcja w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-707-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. OS1A_W24, OS1A_W09 Egzamin
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. OS1A_W12 Egzamin
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. OS1A_W12 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. OS1A_U15, OS1A_U09, OS1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. OS1A_U15, OS1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. OS1A_K02, OS1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Elementy systemu GIS.
2. Metody reprezentacji środowiska przyrodniczego. Modele danych przestrzennych (rastrowy, wektorowy).
3. Analiza danych przestrzennych (podstawy opracowania map, kwerenda, pomiar, przekształcenie, podstawy modelowania).
4. Elementarne pojęcia związane z teledetekcją.
5. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody pasywne.
6. Klasyfikacja obrazów satelitarnych i lotniczych.
7. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody aktywne.
8. Numeryczny model terenu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Wprowadzenie do programu QGIS.
2. Podstawowa analiza GIS w QGIS.
3.Wprowadzenie do programu BEAM.
4.Analiza satelitarnych danych rastrowych w programie BEAM.
5.Wprowadzenie do programu NEST.
6.Analiza satelitarnych danych radarowych w programie NEST.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% ocena z wykładu + 30% ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2008 GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN J. (red.), 2006 Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków R.K., 1997 Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, Prentice Hall, New Jersey
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak