Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-711-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o najczęstszych zanieczyszczeniach wód podziemnych, zna podstawowe równanie transportu masy rozpuszczonej w wodach podziemnych. Ma ogólną wiedzę o czasie migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych poprzez strefę aeracji. OS1A_W14, OS1A_W01, OS1A_W11 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie parametrów migracji masy w wodach podziemnych - parametry przemieszczania konwekcyjnego, dyspersji hydrodynamicznej, sorpcji, rozpadu i biodegradacji. OS1A_W01, OS1A_W11 Kolokwium
M_W003 Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód. OS1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić metodą analityczną zasięg strefy zanieczyszczonych wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów typowymi zanieczyszczeniami w różnych wariantach czasowych i technicznych. Umie ocenić wpływ zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na pobliskie ujęcie wód podziemnych OS1A_U22, OS1A_U11, OS1A_U17, OS1A_U04, OS1A_U09 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi opracować raport z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe OS1A_U22, OS1A_U11 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K04, OS1A_K09 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o najczęstszych zanieczyszczeniach wód podziemnych, zna podstawowe równanie transportu masy rozpuszczonej w wodach podziemnych. Ma ogólną wiedzę o czasie migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych poprzez strefę aeracji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie parametrów migracji masy w wodach podziemnych - parametry przemieszczania konwekcyjnego, dyspersji hydrodynamicznej, sorpcji, rozpadu i biodegradacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić metodą analityczną zasięg strefy zanieczyszczonych wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów typowymi zanieczyszczeniami w różnych wariantach czasowych i technicznych. Umie ocenić wpływ zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na pobliskie ujęcie wód podziemnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować raport z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Naturalne tło hydrogeochemiczne wód podziemnych jako granica między wodami niezanieczyszczonymi a zanieczyszczonymi. Standardy jakości wód.
Podstawowe grupy substancji zanieczyszczających wody podziemne; ogólne wskaźniki zanieczyszczeń wód podziemnych.
Przemieszczanie pionowe masy substancji rozpuszczonej w wodzie poprzez strefę aeracji.
Czas wymiany wody wraz z rozpuszczonymi substancjami konserwatywnymi w profilu strefy aeracji.
Prawo ciągłości. Równanie transportu masy w wodach podziemnych w strefie saturacji – rozwiązanie analityczne.
Adwekcja, dyspersja hydrodynamiczna, dyfuzja, sorpcja, wymiana jonowa, rozpad promieniotwórczy, biodegradacja.
Opóźnienie migracji w wyniku sorpcji.
Biodegradacja związków organicznych: węglowodorów (ropopochodne), związków o złożonej strukturze (pestycydy).
Podstawowe parametry transportu masy w wodach podziemnych i ich identyfikacja; parametry przemieszczania adwekcyjnego (konwekcyjnego), dyspersji, sorpcji, rozpadu i biodegradacji.
Problem skali w doborze wartości parametrów transportu masy w wodach podziemnych.
Wpływ migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych na jakość wód powierzchniowych.

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie modelu koncepcyjnego migracji w wodach podziemnych zanieczyszczeń pochodzących z typowego ogniska zanieczyszczenia – nieizolowanego składowiska odpadów. Obliczenie zasięgu strefy zanieczyszczonych wód podziemnych typowymi zanieczyszczeniami jak chlorki, metale ciężkie, substancje organiczne (węglowodory i pestycydy) oraz bakterie, w otoczeniu składowiska po określonym czasie dla wariantu bez izolacji podłoża składowiska i z izolacją materiałem naturalnym. Ocena wpływu zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na budowane w pobliżu ujęcie wód podziemnych. Opracowanie raportu z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne wraz z krótkim komentarzem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium 50% + ocena wykonanej pracy (oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne) 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
• Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. [red] (2002) – Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG Warszawa
• Okońska M., 2006 – Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w porowatym ośrodku hydrogeologicznym metodą modelowania eksperymentu kolumnowego. Geologos, Monographiae 3, Uniw. Im. A. Mickiewicza, Inst. Geologii, 9, Poznań
• Kleczkowski A.S. (red.), 1984 – Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa

  • Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda R., Paszkiewicz M., Zdechlik R., 2008 – Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiej. [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych [red.] M. Nawalany, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 431:27-34
2. Duda R., Witczak S., 2003 – Modeling of the transport of contaminants from the Żelazny Most flotation tailings dam. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 19(4): 69-88
3. Żurek A., Duda R., 1995 – Ocena zmian jakości wody metodą bilansu masy na przykładzie dużego zbiornika szczelinowo-krasowego (GZWP 333 Opole-Zawadzkie). [w:] Współczesne problemy hydrogeologii Tom VII [red.] J. Szczepańska, R. Kulma, A. Szczepański, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza, p.491-499, Kraków
4. Witczak S., Duda R., 2009 – Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most – ocena oddziaływania na środowisko wodne. Geologia – Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, 35(2/1):297-304

Informacje dodatkowe:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach –- nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.

Zasada zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie ćwiczeń: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń są ostatnie zajęcia w danym semestrze,
kolokwium zaliczeniowe – termin podstawowy; w przypadku uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; oceny pozytywnej nie poprawia się.
Z uwagi na konieczność zapewnienia efektów kształcenia kolokwium jest w formie pisemnej.