Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza i przetwarzanie obrazów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-712-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą struktury obrazów cyfrowych oraz o podstawowych metodach ich przekształcenia OS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student ma wiedzę o metodach analizy obrazu oraz metodach opisu analizowanej struktury. OS1A_W12, OS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student umie zastosować w praktyce metody przekształcenia i analizy obrazów w celu wydobycia z nich istotnych informacji. OS1A_U01, OS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student ma umiejętność doboru właściwych parametrów geometryczne służących do automatycznego opisu analizowanych obiektów lub procesów. OS1A_U01, OS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych OS1A_K05, OS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą struktury obrazów cyfrowych oraz o podstawowych metodach ich przekształcenia + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach analizy obrazu oraz metodach opisu analizowanej struktury. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zastosować w praktyce metody przekształcenia i analizy obrazów w celu wydobycia z nich istotnych informacji. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student ma umiejętność doboru właściwych parametrów geometryczne służących do automatycznego opisu analizowanych obiektów lub procesów. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe parametry obrazów cyfrowych.
2. Akwizycja obrazu.
3. Histogram i jego zastosowania.
4. Przekształcenia geometryczne i punktowe.
5. Filtracja liniowa i nieliniowa w dziedzinie przestrzennej.
6. Morfologia matematyczna.
7. Przetwarzanie obrazów w dziedzinie częstotliwości.
8. Segmentacja. Metody automatycznej binaryzacji.
9. Pomiary wielkości geometrycznych obiektów.
10. Metody rozpoznawania obrazów.
11. Metody kompresji obrazów
12. Przykłady zastosowań analizy obrazu w geologii i ochronie środowiska.

Zajęcia praktyczne:

1. Wprowadzenie do programu MATLAB i pakietu Image Processing Toolbox.
2. Przekształcenia punktowe i geometryczne: normalizacja, wyrównywanie histogramu, obroty, interpolacja przestrzenna
3. Dyskretne transformacja Fouriera. Filtracja w dziedzinie częstotliwości.
4. Operacje morfologiczne: dylatacja i erozja, otwarcie i zamknięcie, gradient morfologiczny, Hit-or-miss, szkieletyzacja, rekonstrukcja morfologiczna,
5. Segmentacja, etykietowanie, podstawowe współczynniki kształtu oraz pomiary parametrów obiektu.
6. Analiza i przetwarzanie sekwencji wideo.
7. Ćwiczenie projektowe 1.
8. Ćwiczenie projektowe 2.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% ocena z egzaminu + 50% ocena z zaliczenia.
Ocena z zaliczenia = 50% kolokwium zaliczeniowe + 50% oceny z projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie zajęć z matematyki na wcześniejszych semestrach
Podstawowa znajomość programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tadeusiewicz, R., Kohoroda, P. (1997) Komputerowa Analiza i Przetwarzanie Obrazu,
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków
Wojnar, L., Majorek, M. (1995) Komputerowa Analiza Obrazu, Fotobit,
Wróbel, Z., Koprowski, R. (2004) Praktyka Przetwarzania Obrazów w Programie MATLAB,
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa
Mrozek, B., Mrozek, Z. (2004) MATLAB i Simulink, Helion, Gliwice

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.