Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanokompozyty
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CTC-2-030-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy wewnętrznej nanocząstek, nanomateriałów, nanokompozytów i wynikających z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów. TC2A_W01, TC2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Zna narzędzia badawcze służące charakteryzowaniu nanomateriałów i nanokompozytów. TC2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Ma świadomość użyteczności wytwarzanych nanokompozytów ze względu na ich niski koszt, bezpieczne produkty degradacji oraz utylitarność. TC2A_W13, TC2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać nanonapełniacz modyfikujący właściwości materiału w sposób zapewniający mu nowe właściwości np katalityczne. TC2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników eksperymentalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. TC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U003 Umie dobrać kompatybilne pary materiałów tworzące nanobiokompozyt oraz zaproponować metodę otrzymywania tego materiału. TC2A_U11, TC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych w tym nanobiokompozytów na poprawę jakości życia (np. ochrony środowiska). TC2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy wewnętrznej nanocząstek, nanomateriałów, nanokompozytów i wynikających z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna narzędzia badawcze służące charakteryzowaniu nanomateriałów i nanokompozytów. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma świadomość użyteczności wytwarzanych nanokompozytów ze względu na ich niski koszt, bezpieczne produkty degradacji oraz utylitarność. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać nanonapełniacz modyfikujący właściwości materiału w sposób zapewniający mu nowe właściwości np katalityczne. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników eksperymentalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. - - - - - + - - - - -
M_U003 Umie dobrać kompatybilne pary materiałów tworzące nanobiokompozyt oraz zaproponować metodę otrzymywania tego materiału. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych w tym nanobiokompozytów na poprawę jakości życia (np. ochrony środowiska). - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Wprowadzenie – nanoczastki, nanomateriały, nanotechnologie. Porównanie tradycyjnych materiałow kompozytowych do nanokompozytów. Podział i rodzaje nanonapełniaczy; węglowe (nanorurki, grafem, fulereny) ceramiczne (tlenki, glinokrzemiany), magnetyczne i inne nanocząstki (liposomy, dendrymery, nanokropki). Matryce polimerowe stosowane na osnowy nanokompozytowe; przykłady, właściwości. Komapatybilnośc par: osnowa-nanonapelniacz jako skuteczna droga do otrzymywania nanokompozytów polimerowych. Metody trzymywania nanokompozytow polimerowych. Przykłady nanokompozytów polimerowych z napełniaczem węglowym i ceramicznym. Metody charakteryzowania podstawowych właściwości nanokompozytów. Dziedziny aplikacji materiałów nanokompozytowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnia ważoną, w skład której wchodzą: ocena za kolokwium zaliczeniowego (0.6) oraz ocena za przygotowanie prezentacji dotyczącej nowych rozwiązań z zakresu nanokompozytów (0.4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza bazująca na charakterystyce odstawowych grupa materiałowych; polimerach, ceramice, metaleach oraz kompozytach. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem literatury przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Reddy, Advances in Nanocomposites – Synthesis, Characterization and Industrial Applications, InTech 2011
2. Pulickel M. Ajayan, Linda S. Schadler, Paul V. Brau; Nanocomposite Science and Technology, Willey, 2006
3. T. J. Pinnavaia, G. W. Beall, Polymer-Clay Nanocomposites, Wiley Series in Polymer Science, John Wiley & Sons, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak