Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia kultury europejskiej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-101-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury i sztuki TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie przebieg procesów i zjawisk kulturowych TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna najważniejsze nurty w historii kultury w Polsce i na świecie TR2A_W02, TR2A_W01 Prezentacja
M_W004 Zna i rozumie znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego TR2A_W02, TR2A_W01 Prezentacja
Umiejętności
M_U005 Potrafi wykorzystać wiedzę o kulturze dla potrzeb turystyki TR2A_U01, TR2A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury i sztuki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie przebieg procesów i zjawisk kulturowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze nurty w historii kultury w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Potrafi wykorzystać wiedzę o kulturze dla potrzeb turystyki - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia, kategorie i dziedziny kultury. Kultura materialna i symboliczna (2 h).

2. Periodyzacja historii kultury. Najważniejsze nurty i zjawiska w historii kultury światowej (4 h).

3. Zarys historii kultury w Polsce: kultura narodowa, kultura regionalna, kultura mniejszości narodowych (8h).

4. Najnowsze zjawiska w kulturze (2 h).

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego (4 h).

6. Kultura antyku (4 h).

7. Rola kościoła w rozwoju kultury (2 h).

8. Odkrycia geograficzne Nowego Świata i ich wpływ na kulturę europejską (2 h).

9. Instytucje kultury (2 h).

Zajęcia seminaryjne:

1.Przygotowanie dwóch samodzielnych prezentacji multimedialnych dla określonych zagadnień tematycznych.

2. Przygotowanie do dyskusji na tematy:

• Kultura jako produkt turystyczny,
• Znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen testu z wykładu i zaliczenia z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw architektury i sztuki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bogucka M., 2008. Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury od zarania do 1989 r.

Burke P., 2009. Kultura ludowa we wczesno nowożytnej Europie.

Chwalba A. (red.), 2004. Obyczaje w Polsce.

Tattersall I., 2010. Dzieje człowieka od jego początków do IV tysiąclecia p.n.e.

Tomaselli M., 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak