Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologiczne aspekty form krajobrazu
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-105-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące określone formy krajobrazu TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie pojęcie form krajobrazowych i ich klasyfikacje TR2A_W13, TR2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać w celach turystycznych atrakcyjne formy krajobrazu TR2A_U16 Kolokwium
M_U002 Potrafi rozpoznać formy krajobrazu w terenie oraz na mapach i wyjaśnić ich genezę TR2A_U16 Kolokwium
M_U003 Potrafi przedstawić przebieg procesów geologicznych kształtujących określone formy krajobrazu TR2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie wykorzystać wiedzę o formach krajobrazowych w turystyce TR2A_K05, TR2A_K08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące określone formy krajobrazu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcie form krajobrazowych i ich klasyfikacje + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać w celach turystycznych atrakcyjne formy krajobrazu + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozpoznać formy krajobrazu w terenie oraz na mapach i wyjaśnić ich genezę + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawić przebieg procesów geologicznych kształtujących określone formy krajobrazu + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie wykorzystać wiedzę o formach krajobrazowych w turystyce + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie formy krajobrazu i ich klasyfikacje. Formy krajobrazowe powstałe w wyniku procesów: eolicznych, erozyjnych, wietrzeniowych, rzecznych, fluwialnych, krasowych, jeziornych, lodowcowych, wulkanicznych i tektonicznych. Kompaktowe formy krajobrazu. Znaczenie form krajobrazowych w turystyce i możliwości ich wykorzystania

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw zagadnień geologii ogólnej i geografii fizycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Allen P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa
Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. Wyd. Nauk. PWN Warszawa
Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne. Warszawa
Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa
Książkiewicz M., 1979. Geologia dynamiczna. Wyd. Geologiczne. Warszawa
Marshak S., 2013. Essentials of Geology. International Student Edition. W.W. Norton. New York
Migoń P., 2006. Geomorfologia. PWN. Warszawa
Migoń P., (ed). 2010. Geomorphological Landscapes of the World. Springer
Mizerski W. 2006. Geologia dynamiczna. Wyd, Nauk. PWN. Warszawa
Press F., Siever R., 1998. Understanding Earth. W.H. Freeman and Company New York
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa
Tarbuck E.J., Lutgens F.K. 2008. Earth. An Introduction to Physical Geology. Pearson Prentice Hall

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gradziński, R., Baryła, J., Danowski, W., Doktor, M., Gmur, D., Kędzior, A., Gradziński, M., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T., Zurek, S., 2000. Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. ASGP 3-4/2000, 249-259.
Gradziński R., Baryła J., Danowski W., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T., Żurek S., 2003. In-channel accrectionary macroforms in the modern anastomosing system of the Upper Narew River, NE Poland. Annales. Societatis Geologorum Poloniae, 73: 35-53.
Doktor, M., 2004. Wodospady Iguazu – Park Narodowy Argentyny i Brazylii. Geoturystyka, 1: 53-58.
Mrowczyk P., Madeja G. i Doktor, M., 2008. Formy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów Polskich. Geoturystyka 3 (14): 49-62.
Doktor M., Madeja G., Mrowczyk P., Mayer W., 2011. Obiekty geologiczne jako atrakcje turystyczne. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach; 46: 60-71.
Słomka T. (red.) Golonka J., Doktor M., Stefaniuk M., Mastej W., Mayer, Bębenek S., Słomka E., Bartuś T., Łodziński M., Waśkowska A., Mrowczyk P., Madeja G., Cwojdziński S., Ignatowicz A., Koźma J., Pacuła J., Stachowiak A., Muszer J., Wojewoda J. 2012. Geostrada sudecka. Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów przyrody nieożywionej. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Ministerstwo Środowiska. 253 pp. Kraków

Informacje dodatkowe:

Warunki uzyskania zaliczenia:
Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (dopuszczalne trzy terminy, jeden podstawowy i dwa poprawkowe)