Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Infrastruktura turystyczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-107-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Znajomość podstawowych pojęć, definicji i rodzajów infrastruktury turystycznej. Umiejętność napisania projektu w zakresie zagospodarowania obiektu turystycznego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe terminy związane z infrastrukturą turystyczną TR2A_W10 Prezentacja
M_W002 Zna i potrafi ocenić rolę infrastruktury turystycznej w obszarach turystycznych TR2A_W10, TR2A_U01 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie metody analizy infrastruktury turystycznej TR2A_W10, TR2A_U01 Prezentacja,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać analizy uwarunkowań rozwoju infrastruktury turystycznej TR2A_U01, TR2A_U13 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić rentowność przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego TR2A_U06, TR2A_U16, TR2A_K03, TR2A_U09, TR2A_U07, TR2A_K05, TR2A_U05, TR2A_U01 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe terminy związane z infrastrukturą turystyczną - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi ocenić rolę infrastruktury turystycznej w obszarach turystycznych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody analizy infrastruktury turystycznej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać analizy uwarunkowań rozwoju infrastruktury turystycznej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić rentowność przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Podstawowa terminologia z zakresu zagospodarowania turystycznego (3h)
2. Nazwa, lokalizacja, cel projektu(3h)
3. Analiza otoczenia inwestycji turystycznej (3h)
4. Analiza potencjału gminy dla inwestycji turystycznej (3h)
5. Analiza SWOT/TOWS
6.Charakterystyka projektu inwestycyjnego (3h)
7. Źródła finansowania inwestycji (nakłady)(3h)
8. Rachunek wyników pro forma (prognoza)(3h)
9. Metoda oceny efektywności turystycznych przedsięwzięć inwestycyjnych (2h)
10. Efekty inwestycji dla mieszkańców, turystów, inwestorów (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji z zajęć seminaryjnych i projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw ekonomii i zarządzania miejscowością turystyczną
Znajomość podstaw geografii turyzmu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Mazur E., 2005, Geografia turystyczna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Regionalne aspekty rozwoju turystyki 1999, red. G. Gołembski, Wyd. PWN Warszawa-Poznań.
Turystyka, 2008,red. W. Kurek, Wyd. PWN, Warszawa.
Turystyka zrównoważona, 2010, red. A. Kowalczyk, Wyd. PWN, Warszawa.
Warszyńska J. Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna : istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Gierszewska G. Romanowska M., 1997, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Obłój K., 2007, Strategia organizacji. PWE, Warszawa.
Planowanie strategiczne. red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody. red. R.Krupski , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

D. Dryglas, Wielkość i struktura ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych województwa małopolskiego jako miernik rozwoju funkcji turystycznej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 782, Ekonomiczne problemy turystyki nr 1, Szczecin 2013, ISSN 1640-6818, s. 65-78.
D. Dryglas, A. Hadzik, Kierunki rozwoju produktu turystycznego województwa śląskiego, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7695-124-9, s. 204-214.
D. Dryglas, Uzdrowisko jako produkt turystyczny zdeterminowany przestrzennie, w: Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A. T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Wyd. GWSH w Katowicach, Katowice 2011, ISSN 1428-9520, s. 72-85.
D. Dryglas, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i gmin uzdrowiskowych województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738. Ekonomiczne problemy turystyki nr 4 (20), Szczecin 2012, ISSN 1644-0501, s. 189-202.
D. Dryglas, Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce, w: Rynek usług turystycznych, red. M. Jalinik, R. Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, ISBN 978-83-62582, s.111-131
D. Dryglas, (2013), Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu, w: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych , red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, ISBN: 978-83-7695-362-5, s. 67–77.
D. Dryglas, (3013), Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3, Szczecin, ISSN 1644-0501, s. 137–151.
D. Dryglas, (2013), Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce w: Folia Turistica nr 28, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, ISSN 0867-3888, s. 149–166

Informacje dodatkowe:

Są dwa terminy zaliczenia przedmiotu