Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekoturystyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-109-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna stronę prawną planowania i rozwoju przedsięwzięć ekoturystycznych TR2A_W01, TR2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować czym jest ekoturystyka, podać jej formy oraz wskazać zależności pomiędzy jej rozwojem a zasobami przyrodniczymi TR2A_W07, TR2A_W05 Kolokwium
M_U002 Umie opracować ekoprodukty i ekostrategię rozwoju turystyki na zadanym obszarze TR2A_U09, TR2A_U02 Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Umie dokonać oceny popytu ekoturystycznego i wybrać rodzaje strategii marketingowej w sprzedaży ekoproduktów TR2A_K02, TR2A_U09, TR2A_U03, TR2A_U01 Projekt,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna stronę prawną planowania i rozwoju przedsięwzięć ekoturystycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować czym jest ekoturystyka, podać jej formy oraz wskazać zależności pomiędzy jej rozwojem a zasobami przyrodniczymi - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie opracować ekoprodukty i ekostrategię rozwoju turystyki na zadanym obszarze - - - - - - + - - - -
M_U003 Umie dokonać oceny popytu ekoturystycznego i wybrać rodzaje strategii marketingowej w sprzedaży ekoproduktów - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ekoturystyka – definicje. Model współzależności między procesem rozwoju ekoturystyki a zasobami środowiska. Charakterystyka podróżowania w ekoturystyce. Systemy zarządzania strefami w obszarach chronionych i ich znaczenie w turystyce przyrodniczej (2 h).
2. Ekoturystyka a lokalne społeczności. Działania władz lokalnych dla inicjatyw ekoturystycznych i pokrewnych jej form przedsiębiorczości (2 h).
3. Formy ekoturystyki- przykłady w Polsce i na świecie. Ekoprodukt turystyczny (2 h).
4. Charakterystyka (społeczno-ekonomiczna, demograficzna, psychograficzna) popytu ekoturystycznego (2 h).
5. Wybrane rodzaje strategii marketingowych w ekoturystyce, wybór docelowych segmentów rynku, stopień standaryzacji produktu (2 h).
6. Turystyka dla jutra – projekty rozwoju ekoturystyki na świecie i w Polsce (3 h).

Zajęcia praktyczne:

Przedstawienie autorskich przykładów w formie prezentacji pozwalających na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu ekoturystki, zawierające następujące zagadnienia:
- ekoturystyka w Polsce i na świecie – przykłady istniejące;
- sposoby zastosowania zasad ekoturystyki w codziennym podróżowaniu: strona prawna, zarządzanie ekoturystyką, instrumenty polityki ekologicznej, proekologiczne procedury w turystyce, proces tworzenia ekostrategii;
- filmy dokumentalne dotyczące wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze: dyskusja;
- praca indywidualna studenta: prezentacja autorskich pomysłów rozwoju ekoturystyki na obszarach chronionych oraz zdewastowanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą 0,6 oceny z egzaminu oraz 0,4 oceny uzyskanej z zajęć praktycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska”, „Podstawy turystyki” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zaręba D., 2006.Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
Szwichtenberg A., 2001. Ekoturystyka i agroturystyka. Vademecum, Koszalin.
Honey M. 2008. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (Second ed.). Washington, DC : Island Press.
Tuohino, A., and A. Hynonen 2001. Ecotourism – imagery and reality. Reflections on concepts and practices in Finnish rural tourism. Nordia Geographical Publications. 30 (4).
Wight, PA 1993. Ecotourism: Ethics or Eco-sell. Journal of Travel Research. Dziennik Badań Travel. 31(3):3–9.
Eadington, WR, and VL Smith, 1992. The emergence of alternative forms of tourism, in Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Pennsylvania, USA: University of Pennsylvania Press.
Crinion, D. 1998. South Australian tourism strategy and the role of ecotourism. Adelaide, Australia: Down to Earth planning for an out-of-the-ordinary industry, presented at the South Australian Ecotourism Forum.
The Encyclopedia of Ecotourism, Cabi Publishing.
Buckley, R. 1994. Research Note, a framework for ecotourism. Annals of Tourism Research. 21 (3):661–669.
Bar kin, D. 2002. Eco tourism for sustainable regional development. Current Issues in Tourism. 5 (3–4):245–253.
Jacobson, SK, and R. Robles, 1998. Ecotourism, sustainable development, and conservation education: development of a tour guide training program in Tortuguero, Costa Rica. Environmental Management. 16 (6):701–713.
Ziffer, K. 1989. Ecotourism: the uneasy alliance. Conservation International/Ernst and Young.
Cater, E. 1994. Cater, E., and G. Lowman. ed. Ecotourism in the third world – problems and prospects for sustainability, in Ecotourism: a sustainable option? United Kingdom: John Wiley and Sons.
Kamauro, O. 1996. Ecotourism: Suicide or Development? Voices from Africa 6: Sustainable Development, UN Non-Governmental Liaison Service. United Nations News Service.
Vivanco, L. 2002. Ecotourism, Paradise lost – A Thai case study. The Ecologist. 32 (2):28–30.
Isaacs, JC. 2000. The limited potential of ecotourism to contribute to wildlife conservation. The Ecologist. 28 (1):61–69.
McLaren, D. 1998. Rethinking tourism and ecotravel: the paving of paradise and what you can do to stop it. West Hartford, Connecticut, USA: Kamarian Press.
Baumol, WJ, and WE Oates 1977. Economics, environmental policy, and quality of life. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku kolokwium zaliczeniowego.