Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka w obszarach chronionych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-110-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój TR2A_U06, TR2A_U01 Projekt
M_U002 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo TR2A_U07, TR2A_U01 Projekt
M_U003 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych TR2A_K03, TR2A_K05, TR2A_U01, TR2A_K04 Projekt
M_U004 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych TR2A_U06, TR2A_U09, TR2A_K05, TR2A_U05, TR2A_U01, TR2A_K04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych + - - - - + - - - - -
M_U004 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Zajęcia seminaryjne:

1. Podstawowe rodzaje obszarów chronionych w Polsce i na świecie i ich formy udostępniania dla turystyki: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, formy ochrony indywidualnej, rezerwat biosfery, obszary Natura 2000, sieć ECONET, inne.
2. Etapy procesu planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Obszary transgraniczne cenne przyrodniczo a ekoturystyka. Zasoby wyznaczania stref turystycznych na obszarach różnej wielkości. Metody i cele obliczania pojemności oraz chłonności obszarów recepcji ruchu turystycznego.
3. Strategia działania ekologicznego i rozwój gospodarczy na obszarach chronionych. Narodowe, regionalne i lokalne systemy wskaźników ekorozwoju. Agenda 21 – narzędzie pomiaru realizacji ekorozwoju. Polska strategia ekorozwoju – polityka środowiska. Konstrukcja scenariuszy rozwoju terenów chronionych.
4. Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne czynniki warunkujące rozwój turystyki na obszarach różnej wielkości.
5. Turystyczne zagospodarowanie obszarów chronionych.
6. Turystyczne zagospodarowanie różnych ekosystemów.
7. Ocena wartości środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego.
8. Ocena oddziaływania na środowisko różnorakich elementów infrastruktury turystycznej, na etapie: planowania, realizowania i użytkowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Agroturystyka w parkach krajobrazowych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego /Konrad Podawca. Gostynin: Towarzystwo Promocji Ziemi Gostynińskiej, 2004
2. Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: praca zbiorowa /pod red. Aleksandra Szwichtenberga. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003
3. Jaka turystyka w rezerwatach przyrody: materiały z V Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów 19-21.5.2003 r. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Rzeszowski [i in.]. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
4. Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego / Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska, Michał Witkiewicz. Pelplin: Bernardinum, 2005
5. Przewodnik dydaktyczny sesji terenowej /Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000
6. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym /red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszczyk, Paweł Skawiński, Kraków, Zakopane: AWF, 2007
7. Turystyka a przyroda i jej ochrona /Wanda Staniewska-Zątek. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
8. Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Augustów, 16-17 września 2001 r. /pod red. Tadeusza Łobożewicza. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
9. Turystyka na obszarze Zielonych Płuc Polski: szanse i zagrożenia /red. Grzegorza Rąkowski. Białystok: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002
10. Turystyka w obszarach Natura 2000 /red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
11. Turystyka w parkach narodowych: materiały IV Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów, Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy 20-22.09.2000 r./ red. nauk. Zygmunt Wnuk [i in.]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Wydział Pedagogiczny. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Rzeszów: WSP, 2000
12. Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego/ pod red. Ignacego Janowskiego Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.