Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Regiony i atrakcje turystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-201-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie atrakcji turystycznych oraz typologię atrakcji turystycznych, posiada wiedzę na temat ewolucji atrakcji turystycznych, zna czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych TR2A_W01, TR2A_U02, TR2A_U01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi podać przykłady współczesnych trendów w kreowaniu atrakcji turystycznych, a także umiejętnie zastosować odpowiednią metodę badań i oceny atrakcji turystycznych TR2A_U06, TR2A_U05, TR2A_U02 Prezentacja
M_U002 Potrafi ocenić region turystyczny pod kątem jego atrakcyjności turystycznej na podstawie przeprowadzonej waloryzacji atrakcji turystycznych TR2A_K02, TR2A_U14, TR2A_U05, TR2A_U02, TR2A_K04 Prezentacja
M_U003 Na podstawie podanej literatury potrafi wskazać najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, a na podstawie konkretnego przykładu wypromować je jako produkt turystyczny TR2A_U02, TR2A_U13, TR2A_K03 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odróżnić prawdziwą atrakcję od pułapki turystycznej, a także współdziałać w grupie w trakcie badań i oceny atrakcji turystycznych TR2A_K01, TR2A_K08, TR2A_K04, TR2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie atrakcji turystycznych oraz typologię atrakcji turystycznych, posiada wiedzę na temat ewolucji atrakcji turystycznych, zna czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi podać przykłady współczesnych trendów w kreowaniu atrakcji turystycznych, a także umiejętnie zastosować odpowiednią metodę badań i oceny atrakcji turystycznych + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić region turystyczny pod kątem jego atrakcyjności turystycznej na podstawie przeprowadzonej waloryzacji atrakcji turystycznych + - - - - + - - - - -
M_U003 Na podstawie podanej literatury potrafi wskazać najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, a na podstawie konkretnego przykładu wypromować je jako produkt turystyczny - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odróżnić prawdziwą atrakcję od pułapki turystycznej, a także współdziałać w grupie w trakcie badań i oceny atrakcji turystycznych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie atrakcji turystycznych, typologia atrakcji turystycznych
2. Współczesne trendy w kreowaniu atrakcji turystycznych – ewolucja atrakcji turystycznych oraz czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych
3. Metody badań i oceny atrakcji turystycznych
4. Najsławniejsze obiekty turystyczne świata
5. Obiekty kultury sakralnej, słynne muzea itp.
6. Najpiękniejsze obiekty architektoniczne świata
7. Najsławniejsze obiekty geoturystyczne świata: góry, kaniony, wodospady, pustynie, wybrzeża, lodowce, formy krasowe i in.
8. Najciekawsze obiekty antropogeniczne świata: kopalnie, kamieniołomy, zakłady przeróbki kopalin, pomniki techniki
9. Parki narodowe i krajobrazowe świata
10. Rezerwaty przyrody nieożywionej i ożywionej

Zajęcia seminaryjne:

Waloryzacja atrakcji turystycznych danego regionu turystycznego przygotowana w formie prezentacji. Wspólna dyskusja i ocena prezentacji przez grupę

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na zajęciach i z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geografii regionalnej świata

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gobel P., Keller K., Steinbach G., 2000. Parki narodowe Europy. Warszawa
2. Grazzini G., 1996. Parki narodowe świata. Warszawa-Mediolan
3. Hsiu Chin Chen., 2006. 100 cudów Chin. Największe skarby natury i cywilizacji. Wyd. Elipsa, Poznań
4. Kruczek Z. 2011. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Wyd. Proksenia. Kraków
5. Makowski J. (red.), 2006. Geografia regionalna świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
6. Małyszko P., Salamon B., Zasada S., 2012. Wyprawy marzeń. Polska – Europa – Świat. Wyd. Elipsa, Poznań
7. Michalik M.B. (red.), 1993. Monumenty świata – 215 budowli, pomników techniki
i natury. Wyd. Kronika, Warszawa
8. Mizerski W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
9. Moore R.J., 2001. Niezwykłe miejsca świata. Wyd. Arkady
10. Nowacki M., 2012. Atrakcje turystyczne. Koncepcje, stan, determinanty, zadowolenia. Wyd. AWF, Poznań
11. Ruszczyk G., 2007. Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce. Wyd. Arkady
12. Scarth A., Tanguy J.C., 2001. Volcanoes of Europe. Terra, England
13. Słomka T. (red.), 2011. Geotourism – A variety of aspects. Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak