Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pochodzenie i ewolucja człowieka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-205-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy paleogeografii neogenu i czwartorzędu Kolokwium
M_W002 Zna etapy rozwoju i ewolucji wczwsnych homimidów Kolokwium
M_W003 Zna ewolucję rodzaju Homo Kolokwium
M_W004 Potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na procesy przyrodnicze Kolokwium
M_W005 Potrafi krytycznie oceniać hipotezy naukowe Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy przyszłego rozwoju cywilizacji Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy paleogeografii neogenu i czwartorzędu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy rozwoju i ewolucji wczwsnych homimidów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ewolucję rodzaju Homo + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na procesy przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi krytycznie oceniać hipotezy naukowe + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy przyszłego rozwoju cywilizacji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Paleogeografia i klimat neogenu i czwartorzędu (2h)
2.Kształtowanie poglądów na pochodzenie człowieka – kreacjonizm i ewolucjonizm (4h)
3.Człowiek jako gatunek (2h)
4.Pierwsze hominidy (2h)
5.Rodzaj Australopithecus i inne wczesne hominidy Afrykańskie (2 h)
6.Homo habilis (2h)
7.Homo erectus w Afryce i Azji (2 h)
8.Migracje Homo erectus (2 h)
9.Zasiedlenie Europy – Homo neandertalis (2 h)
10.Powstanie Homo sapiens i jego rozwój (2h)
11.Zasiedlenie nowego świata (2h)
12.Rozwój społeczny Homo sapiens i pierwsze cywilizacje (2h)
13.Paleolit i neolit na ziemiach polskich (2h)
14.Perspektywy rozwoju cywilizacji (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy biologii
Podstawy ewolucji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Malinowski A., Strzałko J. (red.),1989 Antropologia, PWN, Warszawa – Poznań
Charzewski J. 1999. Antropologia. Wydawnictwa Dydaktyczne AWF Warszawa
Pochodzenie człowieka. 2011. Nauka ekstra tom 5
Kaczanowski P., Kozłowski J.K. 1998 Najdawniejsze dzieje Ziem Polskich (do VII w). Wyd Fogra
Czasopisma – Świat Nauki
Bardzo liczne dane w inernecie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pawlikowski M., Alexandrowicz W.P., Banesz L., Hromada J., Kozłowski J.K., Sobczyk K., Kazior B., 1998 – Corelation between loess profiles on the base of mineralogical, malacological and antropogenic indicators: a case study from Moravany-Lopata, Western Slovakia. Geoarchaeology. 13, 6: 565-594.
Alexandrowicz W.P., Banesz L., D`errico F., Hromada J., Kazior B., Kozłowski J.K. (ed:), Lipiecki G., Litynska-Zając M., Pawlikowski M., Pazdur A., Sobczyk K., Wojtal P., 1998 – Complex of Upper Palaeolithic sites near Moravany, Western Slovakia, vol. II Moravany – Lopata II. : 99-102.
Alexandrowicz W.P., Durišova A., Kaminska L., Kazior B., Kozłowski J.K., Pawlikowski M., Sobczyk K., 1999 – Gravettian/Epigravettian transition in the Vah Valley in the light of new excavations in the Moravany-Banka area near Piest’any (Western Slovakia). Prehistorie Europeenne, 14: 79-106.
48. Alexandrowicz W.P., Stworzewicz E. 2003 – Snails (Gastropoda). [in:] Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T. [eds.]: Obłazowa Cave – human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences: 91-95.
Alexandrowicz W.P. 2005 – Pleistocene and Holocene malacofauna. [In:] Kamińska L., Kozłowski J.K., Svoboda J.A. [eds.] Plistocne Environments and Archaeology of The Dzerava Skala Cave, Lsser Carpathians, Slovakia. 149-156, Kraków

Informacje dodatkowe:

Brak