Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoekologia turystyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-206-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda TR2A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie zdefiniować uwarunkowania percepcji środowiska przyrodniczego TR2A_U01 Egzamin
M_U002 Potrafi dokonać oceny i klasyfikacji wartości przyrody z uwagi na wykorzystanie jej w celach turystyczno-rekreacyjnych TR2A_K03, TR2A_U07 Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda TR2A_U01 Egzamin
M_U004 Potrafi rozpoznać i dokonać oceny walorów estetycznych krajobrazu TR2A_U01, TR2A_K07, TR2A_K03 Projekt,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zdefiniować uwarunkowania percepcji środowiska przyrodniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać oceny i klasyfikacji wartości przyrody z uwagi na wykorzystanie jej w celach turystyczno-rekreacyjnych - - - + - - - - - - -
M_U003 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi rozpoznać i dokonać oceny walorów estetycznych krajobrazu - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geoekologia i jej cele. Percepcja środowiska przyrodniczego (2 h).
2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska przyrodniczego (2 h).
3. Ocena przyrody, klasyfikacja wartości przyrody, wartości naturocentryczne, antropocentryczne, technocentryczne przyrody (3 h).
4. Bodźce fizyczne oddziaływujące na organizm człowieka. Czynniki (endogeniczne, egzogeniczne, osobowościowe) warunkujące zachowania ludzkie. Zachowania czasowo – przestrzenne w środowisku. Spójność i rozłączność zachowań turystyczno-rekreacyjnych (2 h).
5. Parametry stosowane w rozpoznawaniu interrelacji turystyka-przyroda (2 h).
6. Walory turystyczno-rekreacyjne krajobrazu (2 h).
7. Kryteria oceny walorów estetycznych krajobrazu w obrębie powierzchni postrzeganych wizualnie (2 h).

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie i prezentacja projektu pt.: Waloryzacja przyrodniczo-turystyczna wybranego regionu. Na pracę składają się następujące działy: położenie geograficzno-administracyjne, położenie obszaru na tle regionalnych jednostek geologicznych, zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej, zasoby ludzkie (zalety i wady struktury demograficznej), walory kulturowe; główne zagrożenia ekologiczne występujące na tym obszarze, charakterystyka ruchu turystycznego (wielkość, typy turystyki), zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane z turystyką, propozycje monitoringu zmian zachodzących w środowisku oraz promocja form turystyki odpowiadających koncepcji turystyki zrównoważonej na tym terenie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest liczona jako suma: 0.6 oceny z egzaminu oraz 0.4 oceny z zajęć praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotów: „Fizjologia człowieka”, „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krzymowska-Kostrowicka A. „Geoekologia turystyki i wypoczynku”, Wyd. Naukowe PWN, 1997
2. Krupa J., Strojny J., Tabasz W. (red) „Ekologia i ochrona środowiska” 2005
3. Kurek W. „Turystyka na obszarach górskich Europy” 2004
4. Mika M. „Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego” IGiGP, UJ 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych, zarówno w przypadku egzaminu, jak i uzyskania zaliczenia z przedmiotu.